Flow Chart

Flowchart jest to narzędzie działające w oparciu o metodę przeciągnij i upuść pozwalające na wygodne selekcjonowanie adresów do prowadzenia analiz a także realizacji wysyłek. Dzięki możliwości wyboru różnorodnych filtrów możemy odnosić się do danych deklaratywnych, ale także do danych behawioralnych wynikających z historii kontaktu e-mail.

Uruchomienie Flowchart następuje poprzez narzędzie znajduje się w bocznym menu systemu SARE w zakładce zaawansowane. Aby stworzyć nowy schemat selekcji adresów wybieramy nowa selekcja.

 

 

Po prawej stronie znajduje się panel komponenty z którego należy ‘przeciągać’ poszczególne bloczki tworząc schemat selekcji adresów.

 

Filtry proste

 • filtr prosty – działa podobnie jak standardowy filtr w SARE. Sprawdzane są warunki np. czy adres email kończy się na sare.pl , cecha Płeć = K, czy cecha Wiek ≥ 28. Należy wybrać odpowiednią cechę następnie zależność jaka ma występować (< = > itp.) w stosunku do podanej wartości. Podana wartość może też być cechą lub możemy ją wkleić z innego źródła.
 • filtr losowy – pozwala wybrać konkretną liczbę adresów, które mają zostać wylosowane z wybranych wcześniej grup wybierając dokładna ilość. Można także wskazać prawdopodobieństwo, z jakim adres e-mail może zostać wylosowany, co przydatne jest np. przy prowadzeniu konkursów zawierających element prawdopodobieństwa.
 • W grupie – pozwala sprawdzić czy analizowany adres znajduje się bądź nie znajduje się we wskazanych grupach.

Filtry wysyłek

 • wysłano mailing – system sprawdza czy dla danego adresu email wysłano wskazaną wiadomość email (czy adres uczestniczył w wysyłce)
 • otwarcie wiadomości – system sprawdza czy dany adres email otworzył wskazaną wiadomość
 • kliknięcie w wiadomości – system sprawdza czy dany adres email kliknął w linki w wskazanej wiadomości. Możliwe jest również wskazanie konkretnego URL znajdującego się w wiadomości email
 • odnotowanie zwrotu – system sprawdza czy dany adres email odnotował zwrot we wskazanej wiadomości

Filtry kampanii

 • Otwarcie wiadomości w kampanii – system sprawdza czy dany adres email otworzył dowolną wiadomość we wskazanej kampanii
 • Kliknięcie wiadomości w kampanii – system sprawdza czy dany adres email kliknął w linki w dowolnej wiadomości w wskazanej kampanii
 • Odnotowanie zwrotu w kampanii – system sprawdza czy dany adres email odnotował zwrot wiadomości w wskazanej kampanii

Filtry limitów

Narzędzie Flow Chart wzbogaciło się o nowe filtry pozwalające lepiej dobrać target do wysyłki. Dodane zostały filtry:

 

 • limit wysłanych/zaplanowanych – tutaj można wyłączyć z analizy adresy, które otrzymały wskazaną liczbę wiadomości email. Filtr może sprawdzać również zaplanowane wysyłki. Dostępne są predefiniowane zakresy czasu oraz opcja samodzielnego wskazania zakresu dat
 • limit otwarć – za pomocą tego filtra, możliwe jest wytypowanie adresów osób, które otworzyły lub nie otworzyły wskazanej liczby wiadomości w ustalonym przedziale czasu. Można również skorzystać z wartości wskaźnika OR
 • limit kliknięć – za pomocą tego filtra, możliwe jest wytypowanie adresów osób, które kliknęły lub nie kliknęły wskazanej liczby wiadomości w ustalonym przedziale czasu. Można również skorzystać z wartości wskaźnika CTR
 • limit zwrotów – za pomocą tego filtra, możliwe jest zarządzanie adresami odnotowującymi zwroty. Filtr pozwala odsiać adresy osób do których wiadomość nie dotarła konkretną liczbę razy lub na ustalonym poziomie procentowym. Analiza wykonywana jest w ustalonym zakresie czasu

Wykonawcze

 • Licznik –oblicza stworzony schemat

Łączenie bloczków selekcji adresów

Metodą przeciągnij i upuść należy przenieść bloczek źródła grupy z prawego menu komponentów na pole robocze. Po dwukrotnym kliknięciu na bloczek należy przejść do jego ustawień. W tym miejscu należy wybrać jakie grupy schemat ma brać pod uwagę przy wykonywanych obliczeniach. Większą ilość grup można zaznaczyć wykorzystując przycisk CTRL. Do analizy Flowchart może wybrać wszystkie adresy znajdujące się w wybranych grupach, bądź tylko te, które posiadają status zapisany i potwierdzony poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

Bloczki źródła, filtrów oraz bloczka wykonawczego w postaci licznika łączymy ze sobą przeciągając linię między znakami plus (+) oraz minus (-). Ze znaku plus wychodzą wyniki spełniające podane kryteria, ze znaku minus natomiast wyniki, które nie spełniają założonych w bloczku kryteriów.

Po dołączeniu bloczka wykonawczego – licznika – możemy obliczyć stworzony schemat, wykorzystując do tego przycisk „Oblicz” znajdujący się w prawym górnym roku ekranu. Przy obliczaniu pojawia się pasek postępu. Czas wykonania zależny jest od wolumenu bazy i skomplikowania ułożonego schematu.

Stworzony schemat może być także zapisany do wykorzystania w przyszłości. Zapisane schematy będą dostępne z Menu Zaawansowane→ Flowchart→ Selekcje.

Po obliczeniu na bloczkach licznika pojawią się wyniki w postaci liczbowej wskazujące ile adresów spełniło kryteria, a więc przeszło przez zbudowaną ścieżkę. Wynikami wygenerowanymi przez Flowchart można zarządzać – poprzez dwukrotne kliknięcie na bloczek licznika.

Adresy można dodać do istniejącej grupy, dodać nową grupę, usunąć adresy spełniające kryteria w wybranej grupy bądź też utworzyć wysyłkę typu „Rezerwacja”, a następnie z poziomu Mailing → Wysyłanie dokończyć planowanie wysyłki poprzez uzupełnienie jej szczegółów.

Przykładowy Flowchart:
Wybieramy źródło (grupę – można wybrać jedną lub kilka przytrzymując ctrl)

Następnie wybieramy warunek, który chcemy sprawdzić, np. ile adresów kończy się na „gmail.com”

 

Łączymy z komponentem wykonawczym i dajemy „OBLICZ”

 

 

 

 Jak możemy Ci pomóc?