Jak zaimportować bazę?

Istnieje możliwość importowania całej bazy adresów e-mail do programu SARE. Jest to przydatne w przypadku, kiedy użytkownik dysponuje taką bazą stworzoną w innym programie (np. MS Excel), który potrafi wygenerować plik w formacie CSV lub txt. Aby zaimportować bazę adresów e-mail do programu SARE, należy wykonać następujące kroki:

 

Krok 1

Z rozwijanej listy należy wybrać znak rozdzielający importowane pola (taki sam, jaki został zastosowany w bazie, która będzie importowana). Po kliknięciu przycisku „przeglądaj” pojawia się okno dialogowe „wybieranie pliku”. Należy zaznaczyć plik do pobrania i kliknąć przycisk „otwórz” – ścieżka dostępu do pliku pojawia się w oknie obok przycisku „przeglądaj”.

 • Kodowanie pliku – należy wybrać jedno z trzech możliwych kodowań pliku.
  • Wybór kodowania zależy od rodzaju kodowania pliku, który będzie importowany. Na przykład bazy tworzone w programie MS Excel zazwyczaj kodowane są w WINDOWS-1250. Podobnie jest ze zwykłymi plikami tekstowymi (*.txt). Użytkownik musi wiedzieć, jaki jest typ kodowania importowanego pliku.
 • Struktura pliku – w poszczególnych kolumnach importowanego pliku powinny znaleźć się odpowiednio adresy e-mail i inne dane przyporządkowane do nich.

Inną metodą dodania większej liczby adresów e-mail jest wpisanie ich lub przekopiowanie w pole opisane „wpisz lub wklej adresy”. We wklejanych danych powinien zostać zachowany układ kolumnowy – w poszczególnych kolumnach powinny znaleźć się odpowiednio adresy e-mail i inne dane przyporządkowane do nich.

Aby zakończyć importowanie na tym etapie, należy kliknąć przycisk „importuj”.

 

Krok 2

Na tym etapie wyświetlają się tabele z nazwami dostępnych kolumn w systemie oraz nazwami kolumn importowanego pliku.

 • Pierwszy rekord zaimportowanego pliku – tutaj znajdują się nazwy kolumn (pierwsze rekordy) z zaimportowanej bazy
 • Dostępne cechy – tutaj znajdują się nazwy kolumn ustawione w systemie SARE
 • Wybierz cechy do wyeksportowania –

Należy wybrać cechy z ostatniej tabelki, klikając na te, które nas interesują. Następnie kiedy mamy podświetlone na pomarańczowo cechy nam potrzebne klikamy „dodaj zaznaczone”. 

Kiedy już mamy dopasowane wszystkie cechy, klikamy na „importuj”.

 

Krok 3

Na tym etapie zaimportowane adresy e-mail są definiowane przez użytkownika, tj. nadawany jest im status, grupa oraz typ maila, jaki ma być wysyłany pod dany adres (adresy). W tym miejscu można również dokonać importu wyłącznie do schowka zaznaczając chceckbox przy opcji ”Importuj tylko do schowka”.
 UWAGA! Adresy zostaną zaimportowane wyłącznie do schowka. Schowek służy tylko i wyłącznie do przeprowadzania analizy specjalnej. Żaden adres nie zostanie wprowadzony do systemu.

W tym miejscu program wykrywa również adresy, które już znajdują się w bazie. Jeżeli takie adresy się pojawią, wówczas należy skorzystać z jednej z czterech opcji znajdujących się na liście rozwijanej tuż za napisem „Jeżeli importowany adres jest już w bazie”.

 • zmień tylko status – oznacza to, że powtarzającemu się adresowi e-mail zmieniony zostanie jedynie status
 • nie importuj – powtarzający się adres e-mail nie zostanie zaimportowany
 • nadpisz tylko importowane dane – każdy rekord poza adresem e-mail posiada także inne cechy; w tym przypadku do zapisanych już cech dołączone zostaną nowe
 • nadpisz wszystkie dane (kasowanie historii) – poprzednie dane związane z powtarzającym się adresem e-mail zostaną skasowane i automatycznie nastąpi import nowych.

Czynność należy zakończyć, klikając przycisk „dalej”.

Pomiędzy krokiem 2 a 3 lista zaimportowanych adresów e-mail zostaje przefiltrowana przez program SARE. Jeżeli importowany adres pojawi się na liście problematycznych adresów i będzie oznaczony czerwonym kolorem, oznacza to, że zawiera błąd w składni. Taki adres nie zostanie zaimportowany do systemu. Jeżeli na tej liście pojawią się również adresy, przy których znajduje się czerwony znak „DUPLIKAT”, oznacza to, że adres ten pojawił się kilkakrotnie i do bazy zaimportowany zostanie tylko jeden raz.

 

Krok 4

Na ostatnim etapie użytkownik otrzymuje informacje o liczbie przetworzonych adresów e-mail i o liczbie maili, w których zmieniono status.