Ankieta – Jak przygotować?

W miejscu Ankieta > nowa programu można przygotować nową ankietę. Aby tego dokonać należy wybrać jedną z poniższych możliwości:

Import pliku .zip

System pozwala na zaimportowanie gotowej „paczki” w formie plików skompresowanych za pomocą archiwizatora ZIP, zawierającej ankietę w formacie XSL wraz z grafikami. Aby zaimportować gotową ankietę należy skorzystać z opcji Dodaj plik zip zawierający spakowany szablon ankiety oraz kliknąć przycisk przeglądaj. Wówczas otwiera się okno wybieranie pliku (zasada tutaj obowiązująca jest identyczna jak w przypadku dołączania plików do e-maili w programach pocztowych – np. Outlook). Następnie trzeba zaznaczyć plik, który ma być pobrany oraz kliknąć przycisk otwórz (ścieżka dostępu do tego pliku powinna się pojawić w oknie znajdującym się tuż obok przycisku przeglądaj). Następnie należy kliknąć przycisk importuj.

Po komendzie importuj program sprawdza, czy dołączony plik .zip nie zawiera niedozwolonych plików, czyli plików nie spełniających wymagań systemu SARE.

Jeżeli dołączony plik zip NIE ZAWIERA niedozwolonych plików, wówczas system wyświetla informację nie stwierdzono niedozwolonych plików, szablon został zaimportowany poprawnie oraz przycisk przejdź do tworzenia ankiety.

Jeżeli dołączony plik zip ZAWIERA niedozwolone pliki, wówczas wyświetli się lista wykrytych niedozwolonych plików. W takim przypadku należy poprawnie przygotować plik .zip do pobrania i powtórzyć całą operację.

Specyfikacja pliku .zip:

– nazwa pliku .zip złożona wyłącznie z liter (bez polskich znaków), cyfr lub znaku „_”

– plik zawierający wersję XSL nazywa się survey.xsl (wielkość liter ma znaczenie)

– plik survey.xsl nie znajduje się w żadnym katalogu

– grafiki muszą znajdować się w katalogu o nazwie: _tmpl_img

– grafiki użyte w ankiecie mogą mieć tylko następujące rozszerzenia: .jpg, .jpeg, .gif, .png (rozszerzenia plików pisane małymi literami)

W celu przygotowania poprawnego pliku XSL należy zapoznać się dokumentacją techniczną przygotowania szablonu ankiety.

Skorzystanie z przygotowanych szablonów

Aby przygotować ankietę, należy wybrać jeden z dostępnych szablonów (przed wyborem konkretnego szablonu, istnieje możliwość podglądu danego szablonu. Wystarczy kliknąć na lupę), po jego wybraniu otwiera się okno ustalenia podstawowych danych ankiety.

Podstawowe dane – w tym miejscu w systemie istnieje możliwość nadania nazwy tworzonej ankiecie.

 • Nazwa ankiety – umożliwia wprowadzenie nazwy ankiety, która będzie dostępna tylko w systemie SARE.
 • Tytuł ankiety – wprowadzony tytuł będzie wyświetlany na nagłówku publikowanej ankiety.
 • Opis ankiety – zostanie wyświetlony na pierwszej stronie opublikowanej ankiety. Jeśli pole pozostanie puste zostanie wyświetlony domyślny komunikat systemowy: “Zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety”

Po wprowadzeniu danych dotyczących nazwy ankiety następuje przejście do strony, w której należy przygotować strukturę tworzonej ankiety. Znajdują się tutaj trzy przyciski:

dodaj pytanie do ankiety – umożliwia wprowadzenie nowego pytania do naszej ankiety

preferencje – pozwala na zdefiniowanie dodatkowych parametrów ankiety, tj.data publikacji, treść komunikatów po zakończeniu ankiety

podgląd ankiety – wyświetla bieżący podgląd ankiety.

W celu utworzenia nowego pytania należy kliknąć przycisk dodaj nowe pytanie a następnie należy wybrać typ pytania. Dostępne są następujące rodzaje pytań:

 • Pytanie NPS daje użytkownikowi możliwość wystawienia oceny w skali 1-10 w temacie, którego ankieta dotyczy. Pytanie jest już systemowo przygotowane z możliwością edytowania.
 • Pytanie jednokrotnego wyboru jest najprostszym typem pytania, umożliwiającym respondentowi wybór tylko jednej odpowiedzi.
 • Pytanie wielokrotnego wyboru pozwala respondentowi na udzielenie kilku odpowiedzi. Tworząc pytanie należy wskazać minimalną oraz maksymalną liczbę wprowadzonych odpowiedzi.
 • Pytanie macierzowe nazywane inaczej tabelkowym. Tworzy się je na podstawie tego samego pytania oraz tych samych odpowiedzi w kilku różnych kontekstach, np. oceń w skali od 1 do 5 poniższe wymienione produkty.
 • Pytanie otwarte tekstowe, to pytanie w którym można uzyskać otwartą odpowiedź respondenta. Jest tworzone w celu uzyskania najbardziej obiektywnych odpowiedzi od respondentów. Istnieje możliwość utworzenia kilku pól odpowiedzi otwartych dla jednego pytania np. wymień pięć nagród, które chciałbyś otrzymywać w programie lojalnościowym.
 • Pytanie o e-mail pozwala na pozyskanie adresu e-mail użytkownika wypełniającego ankietę. Przydatne jest ono w chwili, gdy ankieta nie została zrealizowana do własnej bazy subskrybentów.

 

Po wybraniu określonego rodzaju pytania należy uzupełnić sekcje:

Pytanie:

 • Typ pytania – użytkownik widzi, jaki typ pytania został zastosowany. Jeżeli chciałbym zmienić typ pytania, należy wybrać inny typ z listy.
 • Treść pytania – wprowadzona treść będzie wyświetlona po opublikowaniu ankiety.

Opis pytania – wprowadzona treść zostanie wyświetlona jako opis do pytania jeśli zostanie zaznaczony checkbox wyświetlaj opis

 

Odpowiedzi

Po wprowadzeniu treści pytania należy wstawić bądź wkleić treść możliwych odpowiedzi (opcja dostępna dla typu pytań: jednokrotnego, wielokrotnego, macierzowego).

Każda odpowiedź powinna zostać wstawiona od nowego wiersza. Po wstawieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk generuj odpowiedzi. Pojawi się wtedy możliwość:

 • edycji treść odpowiedzi,
 • posortowania odpowiedzi – poprzez chwycenie wybranej odpowiedzi oraz upuszczenie nad inną,
 • wprowadzenia oceny punktowej – Ocena punktowa służy do przypisania wagi danej odpowiedzi. Jest ona widoczna tylko w raportach z ankiety, a jej celem jest zbadanie, która z odpowiedzi posiada najwyższą wartość oraz podanie średniej z uzyskanych wyników. Dzięki takiemu działaniu można wskazać, że produkty wymienione w ankiecie były średnio oceniane na 3 punkty.
 • utworzenia pola do odpowiedzi otwartej (dotyczy pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru).

Jeżeli wprowadzone odpowiedzi wymagają dodatkowej edycji, należy kliknąć w przycisk edytuj wszystkie odpowiedzi.

Opcje pytania

W tej sekcji użytkownik ma możliwość zdefiniowania układu odpowiedzi, wymagania odpowiedzi na pytanie. Istnieje także możliwość dodania grafiki.

W pytaniu wielokrotnego wyboru należy podać minimalną i maksymalną ilość odpowiedzi.

Pytanie otwarte wymaga zdefiniowania wielkości pola tekstowego (do wyboru z listy: jedna linia lub wiele linii), ilości pól odpowiedzi (domyślnie ustawione jest jedno pole) oraz należy podać minimalną ilość odpowiedzi.

W przypadku pytania macierzowego należy zdefiniować liczbę odpowiedzi w wierszu:

jedna odpowiedź w wierszu – wypełniając ankietę, użytkownik będzie mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź dla danego wiersza.

wiele odpowiedzi w wierszu – wypełniając ankietę, użytkownik będzie mógł zaznaczyć odpowiedzi w zakresie od minimalnej do maksymalnej wartości. Po wybraniu opcji „wiele odpowiedzi w wierszu” należy zdefiniować minimalną oraz maksymalną liczbę odpowiedzi.

Podczas definiowania pytania o e-mail w opcjach zdefiniować można czy odpowiedź na pytanie jest wymagana.

Zaznaczając chceckbox „Pokaż przy tym polu zapytanie o zgodę” można umożliwić respondentowi dopisanie adresu do bazy (system prześle automatycznie adres do wskazanej w systemie grupy). Zaznaczając checkbox należy następnie w preferencjach ankiety  uzupełnić grupę do której mają być przesłane adresy, a także wskazać numer interfejsu. W przeciwnym wypadku adres e-mail będzie widoczny tylko w raporcie.

Dodatkowo do każdego pytania można dodać grafikę, która wyświetlona zostanie zgodnie z założeniami wybranego szablonu.

Po wypełnieniu wszystkich sekcji dotyczących pytania, należy kliknąć w przycisk zapisz pytanie.

Struktura ankiety

Po każdym dodaniu pytania edytor powraca do struktury ankiety, gdzie widoczna jest kolejność pytań oraz ich treść. W każdej chwili, możliwe jest dokonanie zmiany w kolejności pytań. Aby tego dokonać, należy przeciągnąć pytanie oraz upuścić w miejscu gdzie ma się znajdować (po lewej stronie każdego pytania, wyświetlony jest jego numer).

Poprzez kliknięcie w podgląd ankiety wyświetlona zostanie ankieta w takiej samej formie, w jakiej dotrze do odbiorców. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie przydatne podczas testowania ankiety.

W każdej chwili, możliwa jest edycja już stworzonego pytania. Aby tego dokonać, z listy po prawej stronie pytania należy wybrać edytuj. Po dokonaniu edycji, pytanie można zapisać – opcja zapisz pytanie (na dole strony), lub powrócić do struktury ankiety bez edycji – wstecz (górna część strony).

Znacznym ułatwieniem jest możliwość tworzenia pytania, na podstawie jednego z już utworzonych. Poprzez wybranie z opcji pytania utwórz pytanie tego samego typu, w edytorze otrzymamy „kopię” pytania, którą można edytować oraz zapisać jako nowe pytanie.

Kolejną opcją dostępną dla pytań jest możliwość wprowadzenia pytania bezpośrednio po bieżącym pytaniu. Aby tego dokonać wybrać należy opcję dodaj pytanie po bieżącym. Pytanie można również usunąć, poprzez wybranie opcji kasuj pytanie. Konieczne jest potwierdzenie chęci usunięcia.

Aby dokonać podziału na strony w opcjach pytania wybrać należy wstaw podział strony. Podział zostanie wprowadzony poniżej wybranego pytania. W każdej chwili, możliwe jest usunięcie podziału strony poprzez kliknięcie zielonego krzyżyka obok numeru strony (po prawej stronie).

Warunkowanie pytań

Gdy wszystkie pytania zostały wprowadzone do ankiety oraz ustalona została ich prawidłowa kolejność, możliwe jest dokonanie warunkowania pytań. Ważne, aby warunkowania pytań dokonać po wprowadzeniu wszystkich pytań. Każda edycja pytania może spowodować nieprawidłowości w warunkowaniu.

Warunkowanie pytań, pozwala na wyświetlanie konkretnych pytań w zależności od dotychczasowych odpowiedzi. Aby tego dokonać z opcji pytania należy zaznaczyć wstaw decyzyjność pytania. Pojawia się okienko, w którym wybrać należy, które pytania mają zostać wyświetlone, po udzieleniu konkretnej odpowiedzi. Kolejne pytania zaznaczać można ręcznie lub przypisując odpowiedzi w górę (strzałka w dół Przypisz znaczenia pod) lub powyżej danego pytania (strzałka w górę Przypisz znaczenia nad).

Gdy dodano warunki na wybranym pytaniu – otrzyma ono nową opcję – zawiera warunki. Klikając w ten napis, możliwa jest edycja warunków dla danego pytania (do jednego pytania ustawione może być więcej warunków). Okno warunkuj pytania, pozwala na definiowanie warunków na dwa sposoby:

pytanie zostanie wyświetlone lub pytanie nie zostanie wyświetlone po spełnieniu jednego z warunków. Klikając w białe krzyżyki obok konkretnych odpowiedzi, usunięte zostaną warunki dotyczące wyświetlenia pytania. Opcja pytanie zostanie wyświetlone oznacza, że pytanie, przy którym edytowane są warunki, zostanie wyświetlone gdy spełniony zostanie, chociaż jeden z przedstawionych warunków. Druga opcja jest zdarzeniem przeciwnym: pytanie nie zostanie wyświetlone tylko w sytuacji, gdy na pytanie udzielono konkretnej odpowiedzi.

Warto pamiętać, iż jeżeli pytanie ma być zależne tylko od jednej odpowiedzi, właśnie ta odpowiedź powinna być wybrana w warunkowaniu (pozostałe opcje należy usunąć). Podczas edycji warunkowania, nie w każdej sytuacji możliwe jest usuwanie warunków (dla opcji pytanie zostanie wyświetlone krzyżyk jest na szarym tle). Aby pozostawić tylko warunki, od których pytanie ma być zależne, zmienić należy typ warunkowania na pytanie nie zostanie wyświetlone, a następnie usunąć należy zbędne pytania oraz zapisać warunki. Kolejne uruchomienie zawiera warunki wyświetli mniejszą liczbę odpowiedzi, dodatkowo zmiana na typ pytanie zostanie wyświetlone, zawierać może jeszcze mniej odpowiedzi.

Pytania, które zawierają warunki należy zamieścić na osobnych stronach ankiety.

Preferencje

Przygotowaną ankietę warto sprawdzić korzystając z przycisku podglądu ankiety. Dzięki temu skontrolować można czy warunki zostały poprawnie ustawione. Gdy zawartość ankiety spełnia założenia, przejść można do preferencji ankiety.

Ustalenie preferencji ankiety, jest ostatnim etapem przed jej publikacją.

Sekcja dane ankiety zawiera dane, definiowane podczas tworzenia nowej ankiety. Wprowadzone wcześniej dane można modyfikować w dowolnym momencie (także w czasie trwania ankiety).

Kolejna sekcja to ważność ankiety. Element ten odpowiada za okres, podczas którego realizowane będzie badanie. Do wyboru dostępne są następujące opcje:

 • Ankieta ważna cały czas – czas badania jest nieokreślony, jedynie ręczne wstrzymanie ankiety spowoduje jej zakończenie
 • Koniec badania po wypełnieniu ankiety … razy – badanie zostanie zakończone po zebraniu konkretnej liczby ankiet
 • Koniec badania dnia … – określenie konkretnej daty i godziny, kiedy ankieta ma się zakończyć

Następna sekcja w preferencjach ankiety to zliczanie odpowiedzi. Do wyboru są następujące opcje:

 • Zliczaj wszystkie odpowiedzi (nawet, gdy respondent nie odpowie na wszystkie pytania) – wtedy w statystykach widoczne będą zarówno odpowiedzi z ankiet wypełnionych do końca jak i tych przerwanych
 • Nie zliczaj odpowiedzi z ankiet niewypełnionych do końca – zliczane będę jedynie odpowiedzi z ankiet wypełnionych do końca

Sekcja dotycząca numerowania pozwala zdecydować czy obok treści pytania, ma być wyświetlany jego numer (Numeruj pytania w ankiecie). Numerowane mogą być również strony ankiety (Numeruj strony w ankiecie).

Kolejną sekcją, który należy definiować przed publikacją ankiety są komunikaty. Jeżeli nie zostaną zdefiniowane indywidualne komunikaty, system wyświetli standardowe (domyślne).

Komunikaty można ustalić za pomocą treści (wybór opcji wpisz) lub poprzez podanie adresu URL, do którego użytkownik zostanie przekierowany. Zdefiniować można następujące komunikaty:

 • Komunikat podziękowania – jest to komunikat wyświetlany po wypełnieniu ankiety.
 • Komunikat o nieaktywności – komunikat ten wyświetlony zostanie w sytuacji, gdy zakończył się czas trwania ankiety (ankieta w stanie wstrzymania)
 • Komunikat o wcześniejszym wypełnieniu ankiety – komunikat ten zostanie wyświetlony, gdy użytkownik spróbuje ponownie wypełnić ankietę (jeżeli zaznaczona została opcja tylko raz z danego komputera)
 • Komunikat o zakończeniu trwania ankiety – komunikat ten zostanie wyświetlony, gdy ankieta będzie zakończona.
 • Wyrażenie zgody na otrzymanie wiadomości – komunikat ten wyświetla się w przypadku pytań o adres e-mail (i zaznaczonej opcji „pokaż przy tym polu pytanie o zgodę”)

W preferencjach ankiety, zmienić można również użyty szablon („zmień szablon ankiety”). Dostępne są szablony systemowe podobnie jak podczas definiowania ankiety (opcja „wybierz”). Możliwe jest również wczytanie swojego szablonu (opcja „wczytaj”).

W pozostałych ustawieniach zdefiniować można następujące opcje:

 • Wypełnianie ankiety tylko raz z danego komputera– dzięki zaznaczeniu tej opcji, z danego komputera ankietę wypełnić można tylko raz. Uniemożliwia to użytkownikom wielokrotne wypełnianie ankiety (przydatne np. przy konkursach czy głosowaniach)
 • Ankieta tylko dla zarejestrowanych użytkowników – opcja ta pozwala na ograniczenie grona osób wypełniających ankietę jedynie do osób, które otrzymały link do ankiety poprzez e-maila wysłanego z systemu. Link do ankiety zawiera unikatowy identyfikator adresata, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie, jakiej odpowiedzi udzielił konkretny odbiorca
 • pozwalaj na wielokrotne wypełnienie – opcja ta pozwala na wielokrotne wypełnienie ankiety przez użytkowników.
 • Zdefiniuj interfejs oraz grupę, do której zostanie dopisany adres w pytaniu o e-mail – w kolejnych polach, można ustalić za pomocą którego interfejsu zapisywane mają być adresy e-mail podane w pytaniu o adres. Od interfejsu zależy, jakie komunikaty będą wyświetlane po dopisaniu się do bazy, kliknięciu w link potwierdzający itd. Określić należy również grupę, do której nowe adresy będą zapisywane

Po zdefiniowaniu wszystkich preferencji ankiety, należy kliknąć zapisz.

 Jak możemy Ci pomóc?