Do czego służą preferencje?

Ogólne

W tej części użytkownik określa ustawienia ogólne systemu, takie jak:

 • Nadawca maila – należy wpisać nadawcę (nazwa firmy, imię, nazwisko), te dane będą automatycznie wyświetlane w ostatnim kroku wysyłki, jako nadawca mailingu (przed wysyłką można je jeszcze zmienić)
 • E-mail nadawcy – adres e-mail, który będzie wyświetlany przy przygotowywaniu wysyłki w menu wysyłanie (przed wysyłką można go jeszcze zmienić)
 • E-mail dla potwierdzenia wysyłki zaplanowanej – w przypadku zaplanowania wysyłki na wpisany w tym miejscu adres zostanie wysłany mail informujący o rozpoczęciu wysyłki oraz mail mówiący o zakończeniu wysyłki i jej przebiegu, a w przyszłości jeszcze inne istotne informacje. Powinien to być adres e-mail użytkownika SARE
 • E-mail ‚Reply-To’ – adres e-mail, na który odbiorcy wiadomości, będą mogli odpowiadać w razie potrzeby
 • Czas dla autozapisu w edytorze (sek) –  – użytkownik ma możliwość ustawienia czasu autozapisu newslettera (maks. 1800 sek). Po upływie określonego czasu na ekranie pojawia się pytanie: „Czy chcesz zapisać tymczasowo swój newsletter?”. Po kliknięciu przycisku „OK” newsletter zostaje zapisany w kopiach roboczych jako newsletter roboczy. Użytkownik może wyłączyć funkcję autozapisu, wpisując w tym polu liczbę „0”
 • Klucz pobierania danych – to hasło, które jest potrzebne do przesłania i obsłużenia danych przesłanych z formularza na stronie www. Jest ono związane tylko z jednym użytkownikiem systemu SARE i nie może zostać zmienione samodzielnie przez użytkownika
 • URL Branding – jest to adres domeny wysyłkowej
 • Sprawdzaj status adresu przy wysyłce – jest to opcja, która pozwala na sprawdzenie statusu danego adresu e-mail przed wysyłką (zapisany i potwierdzony; zablokowany; wypisany ręcznie) Dzięki temu, przed wysyłką system sprawdza, do których adresów należy przesłać dany mailing. System wysyła tylko do rekordów, które posiadają status “zapisany i potwierdzony”.
 • Domyślne kodowanie eksportowanych plików – użytkownik ma możliwość ustawienia domyślnego kodowania eksportowanych plików z konta (UTF-8 – to kodowanie obejmuje wszystkie znaki międzynarodowe, WINDOWS – 1250 –  do reprezentacji tekstów w językach wschodnioeuropejskich, ISO-8859-2 – do reprezentacji tekstów w językach wschodnioeuropejskich, ISO-8859-1 – do reprezentacji tekstów w językach zachodnioeuropejskich)
 • Użyj listy Robinsona do sprawdzania dopisywanych adresów e-mail – po włączeniu tej opcji, system SARE, podczas importu bazy będzie sprawdzał czy adresy e-mail znajdują się na liście Robinosona (jest to lista, na którą zapisane są adresy e-mail, które nie wyrażają zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail).

By zapisać wprowadzone dane, należy kliknąć przycisk zapisz.

Na tym etapie użytkownik może również zmienić logo. Wystarczy wprowadzić nowe logo i zatwierdzić przyciskiem “ZAPISZ”. Dodatkowo można zmienić hasło dostępu do programu, wystarczy wprowadzić w odpowiednie pola odpowiednie stare oraz nowe hasło i zatwierdzić przyciskiem „Zmień hasło”.

W ostatniej zakładce możemy zmienić także ustawienia lokalne takie jak język, strefa czasowa oraz format daty. Po wprowadzeniu zmian należy zatwierdzić zmiany przyciskiem “ZAPISZ”.

 

Struktura bazy

Formularz do dodawania adresu do bazy oraz importowania adresów do bazy zawiera standardowo następujące pola do wypełnienia:

 • adres e-mail
 • nazwa
 • komentarz
 • typ maila
 • status
 • przynależność do grupy (patrz: ADRESY)

Oprócz tego użytkownik programu może dodać do tego formularza dodatkowe pola, tzw. cechy charakteryzujące właściciela danego adresu e-mail. Mogą nimi być np. płeć, wykształcenie, wiek itp. Do nadawania tych cech służy właśnie część struktura danych.

Można określić 9 różnych cech. Temu służy tabela złożona z trzech kolumn:

 • kolumna pierwsza – zawiera liczbę możliwych do określenia cech
 • kolumna druga – w niej użytkownik zaznacza, która cecha ma być używana
 • kolumna trzecia – służy wpisaniu nazwy danej cechy

Czynność należy zakończyć, klikając przycisk zapisz.

Dodatkowo użytkownik może stworzyć cechy zaawansowane. Są to cechy, które są tworzone na podstawie wytycznych, które definiuje użytkownik. Aby, utworzyć nową cechę, należy kliknąć w przycisk DODAJ NOWĄ CECHĘ. Następnie nadać nazwę, typ oraz detale cechy. Cechy mogą mieć następujące typy:

 • tekstowy – określenie danych cech według tekstu (dodatkowo definiujemy ilość znaków, które mają znajdować się w cesze)
 • liczbowy – określenie danych cech według liczb (limit liczbowy)
 • lista – określenie danych cech według listy (np: typ klienta – VIP, PREMIUM, BASIC)

Po zdefiniowaniu cech rozszerzonych należy kliknąć DODAJ. Po dodaniu cechy użytkownik będzie mógł je edytować bądź skasować.

Wyświetlanie danych

W tej części użytkownik określa, w jaki sposób powinna wyświetlać się baza adresów e-mail w części przeglądaj wszystkie. Określając sposób wyświetlania, użytkownik korzysta z tabeli składającej się z trzech kolumn.

 • kolumna pierwsza – wyświetlają się w niej wszystkie dane określające adres e-mail (łącznie z cechami określonymi w części struktura danych)
 • kolumna druga – w której użytkownik określa, czy dana cecha powinna się wyświetlać w części przeglądaj wszystkie (aby się wyświetlała należy zaznaczyć checkbox)
 • kolumna trzecia – w której użytkownik określa, ile znaków (liter) ma zawierać opis poszczególnej cechy. Na przykład posiadając w nazwie danego adresu e-mail słowo „informatyka” i nadając mu szerokość 5, wyświetla się słowo „infor…”

W tej części użytkownik może także określić liczbę adresów, jaka ma się wyświetlać na jednej stronie. Należy wpisać odpowiednią liczbę w polu Inne.

W kolejnej części użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie subskrybentowi w edycji profilu poszczególnych modułów, takich jak:

 • edycja danych – zaznaczenie chceckboxa przy tej funkcji pozwoli na wyświetlenie subskrybentowi cech określonych w  części „struktura danych”
 • edycja grup – zaznaczenie chceckboxa przy tej funkcji pozwoli na wyświetlenie subskrybentowi grup określonych w systemie jako nieprywatne (patrz: ADRESY)
 • typ maila – zaznaczenie chceckboxa przy tej funkcji pozwoli na wyświetlenie subskrybentowi typu maila HTML lub txt.

Edycja profilu subskrybenta będzie możliwa, jeśli w mailingu zostanie umieszczona stopka edycji profilu. (patrz: MAILING)

Aby zakończyć wszystkie czynności związane z wyświetlaniem się danych w systemie, należy kliknąć przycisk zapisz.

W kolejnej sekcji użytkownik może zdecydować, które z dostępnych danych mają się wyświetlać w raportach. Określając sposób wyświetlania, użytkownik korzysta z tabeli składającej się z dwóch kolumn: DOSTĘPNE i WYŚWIETLANE. Użytkownik poprzez sposób drag&drop decyduje, jakie dane będą wyświetlane w raportach. Aby zakończyć wszystkie czynności związane z wyświetlaniem się danych w systemie, należy kliknąć przycisk zapisz.

 

RSS

W tej części systemu użytkownik ma możliwość włączenia kanału RSS i dokonania wszelkich koniecznych, związanych z tym ustawień.

RSS to oparty na XML sposób dystrybucji informacji czyli technika wysyłania nagłówków wiadomości, które użytkownik odczytuje w specjalnym programie – czytniku RSS.

Aby uruchomić kanał, należy przejść przez następujące opcje:

 • Włączenie kanału RSS – aby włączyć kanał należy zaznaczyć checkbox
 • Nazwa (title) kanału RSS – w polu tym należy wpisać nazwę, która ma się wyświetlać na stronie www lub/i w czytniku
 • Opis (description) kanału RSS – w pole to można wpisać opis wyświetlający się na stronie www, po wejściu do kanału
 • Adres (link) do strony WWW – w polu tym należy wpisać nazwę strony, na której będzie umieszczony kanał RSS

Cały proces należy zakończyć klikając przycisk Zapisz.

Pod przyciskiem Zapisz znajdują się dwa okna, z automatycznie generującymi się danymi:

 • Adres kanału RSS – wyświetlający się adres należy wstawić w kod strony www, w miejscu gdzie znajdować się ma wejście do kanału RSS (należy podlinkować nim nazwę kanału RSS)
 • Znacznik nagłówka strony – kod ten należy wstawić w kodzie nagłówka strony www, dzięki temu w oknie adresu przeglądarki internetowej (z wyjątkiem IE) pojawi się ikona RSS informująca o tym, że na stronie użytkownika dostępny jest kanał RSS

UWAGA! Aby wyłączyć kanał należy odznaczyć checkbox.
UWAGA! Aktywowanie wybranych newsletterów w kanale RSS odbywa się w części raporty/archiwum.Jak możemy Ci pomóc?