Regulamin Programu Partnerskiego SARE

Niniejszy Regulamin programu partnerskiego SARE określa warunki i zasady naszego Programu Partnerskiego, w ramach którego współpracujemy z Partnerami przy promocji naszych usług i pozyskiwaniu klientów. 

Przed przystąpieniem do naszego Programu, zobowiązana/y jesteś wcześniej zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, oraz zaakceptować określone w nich warunki. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub nie zgadzasz się na dodatkowe zasady wskazane w Polityce Prywatności, nie możesz przystąpić do naszego Programu.

DEFINICJE

 1. Formularz zgłoszeniowy – dokument, wypełniany w celu zgłoszenia chęci udziału w Programie Partnerskim, uzupełniany o prawidłowe dane, dostępny na stronie: www.sare.pl/program-partnerski/
 2. Klient – podmiot, z którym Organizator zawarła umowę w wyniku Skutecznego Polecenia.
 3. Link polecający / Reflink – link referencyjny dzięki któremu Partner może polecać usługi Organizatora. Reflink jest unikalny dla każdego Partnera. 
 4. Organizator lub DIGITREE – DIGITREE GROUP spółka akcyjna, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000369700, o kapitale zakładowym w wysokości 248.577,50 PLN, NIP: 642–28-84-378, która organizuje Program Partnerski.
 5. Panel Partnera – udostępniony Partnerowi przez Organizatora system, w którym Partner po zalogowaniu będzie mieć dostęp do dedykowanego dla Partnera raportu dot. naliczanych Prowizji (do wyświetlenia online lub pobrania w formie pdf) oraz udostępnianych przez Organizatora materiałów promocyjnych. 
 6. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w wyniku spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie zawarła Umowę partnerską. Partnerem nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 7. Polityka prywatności – dokument regulujący zasady Przetwarzania i ochrony Danych osobowych użytkowników oraz innych podmiotów korzystających z Serwisu. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: https://sare.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/?highlight=polityka%20prywatno%C5%9Bci
 8. Potencjalny Klient – podmiot, który wyraża zainteresowanie nabyciem dostępu do Systemu SARE (licencja na System). 
 9. Program Partnerski – program organizowany przez DIGITREE dla Partnerów, którego celem jest współpraca pomiędzy Organizatorem oraz Partnerem dotycząca promowania usług DIGITREE wśród Potencjalnych Klientów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na System SARE, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Prowizja – wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, którego wysokość i zasady otrzymania zostaną ustalone indywidualnie z Partnerem.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego, którego treść dostępna jest pod adresem: https://sare.pl/regulamin/ 
 12. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem: www.sare.pl.
 13. Skuteczne Polecenie – oznacza zawarcie przez Organizatora z Klientem umowy na odpłatne świadczenie usług na System na skutek działań Partnera oraz dokonanie zgodnie z tą umową zapłaty wynagrodzenia przez Klienta na rzecz DIGITREE. 
 14. Strony – łączne oznaczenie Organizatora i Partnera.
 15. System – system SARE dostępny pod adresem www.sare.pl, który jest dostępny dla wszystkich Partnerów oraz poleconych przez nich Klientów, którzy zawarli umowę z DIGITREE. W skład Systemu wchodzą narzędzia służące do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych.
 16. Umowa końcowa – umowa, której przedmiotem są nasze Usługi, a która zawarta została z Klientem na skutek działań Partnera.
 17. Umowa partnerska umowa zawierana pomiędzy Partnerem a Organizatorem w ramach Programu Partnerskiego, której warunki umowne stanowi niniejszy Regulamin oraz szczegółowe warunki współpracy określone indywidualnie dla Partnera.
 18. Zgłaszający – potencjalny Partner, który chce przystąpić do Programu Partnerskiego oraz wyśle do Organizatora Formularz zgłoszeniowy.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Program Partnerski skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz jednocześnie nie są konsumentami w rozumieniu rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz wyrażają chęć dołączenia do Programu Partnerskiego.
 2. Zgłaszający w celu zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu Partnerskiego,  przesyła do Organizatora Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod www.sare.pl/program-partnerski/, uzupełniając go uprzednio o prawidłowe dane.
 3. W celu potwierdzenia zgłoszenia Organizator przesyła Zgłaszającemu na wskazany w formularzu  adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający dokonanie zgłoszenia. 
 4. Po potwierdzeniu zgłoszenia Organizator nawiąże ze Zgłaszającym kontakt w wybranej formie (mailowej lub telefonicznej) w celu ustalenia szczegółów współpracy.
 5. Warunkiem dopuszczenia do Programu Partnerskiego jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Zgłaszającego:
  – Regulaminu Programu Partnerskiego;
  – Polityki prywatności oraz obowiązujących w DIGITREE zasad przetwarzania danych osobowych;
  – szczegółowych warunków współpracy określonych indywidualnie dla Partnera; o czym Zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. 6
 6. Po akceptacji dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz potwierdzenia przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail zakwalifikowania Zgłaszającego do udziału w Programie Partnerskim, Partner uzyskuje status Partnera, a pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa partnerska na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach współpracy określonych indywidualnie dla Partnera. Partner otrzyma również indywidualny dla każdego Partnera Link polecający oraz dostęp do materiałów promocyjnych Organizatora. 
 7. Akceptując dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej Zgłaszający potwierdza również tożsamość, dane Partnera oraz jeżeli ma to zastosowanie że jest osobą uprawnioną do reprezentowania Partnera, a także że zawarcie w Umowy partnerskiej nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. 
 8. Organizator nie dokonuje badania, czy zawierając lub wykonując Umowę partnerską, Zgłaszający / Partner narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa, ale w przypadku wątpliwości Organizatora co do tożsamości lub danych przekazanych przez Zgłaszającego, DIGITREE uprawniona jest do żądania doręczenia przez Zgłaszającego stosownych dokumentów pod rygorem nie zakwalifikowania Zgłaszającego do Programu Partnerskiego.
 9. Organizator ma pełną swobodę w zakresie decydowania o zakwalifikowania Zgłaszającego do Programu Partnerskiego oraz ewentualnej odmowie dołączenia do Programu Partnerskiego bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 10. W przypadku, gdy Organizator w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Formularza zgłoszeniowego nie zakwalifikuje Zgłaszającego do udziału w Programie Partnerskiego, przyjmuje się, że Zgłaszającemu odmówiono dołączenia do Programu Partnerskiego. Nie prowadzi to jednak do utraty przez Organizatora prawa do zakwalifikowania Zgłaszającego do Programu Partnerskiego w terminie późniejszym.

PROCEDURA WSPÓŁPRACY

 1. W ramach Programu Partnerskiego, Partner będzie podejmował czynności, zmierzające do pozyskania przez DIGITREE nowych Klientów na System SARE.
 2. Działania Partnera będą polegały przede wszystkim na przekazaniu:
  a) Potencjalnemu Klientowi Linku polecającego przekierowującego do Serwisu, w którym Potencjalny Klient może m.in. samodzielnie założyć konto testowe lub nawiązać bezpośredni kontakt z DIGITREE, lub
  b) DIGITREE następujących informacji o Potencjalnym Kliencie:
  – imię i nazwisko lub nazwa Potencjalnego Klienta wraz z numerem NIP;
  – listę osób do kontaktu po stronie Potencjalnego Klienta zawierającą imię i nazwisko wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail do bezpośredniego kontaktu;
  zgodę Potencjalnego Klienta na przekazanie jego danych osobowych, w tym danych osobowych osób do kontaktu DIGITREE w celu nawiązania kontaktu oraz potencjalnej współpracy DIGITREE z Klientem.
 3. W razie potrzeby, zgłaszanej przez DIGITREE lub Potencjalnego Klienta, Partner będzie pośredniczył w zaplanowaniu i organizacji spotkania lub wideokonferencji w celu przedstawienia Potencjalnemu Klientowi usług Organizatora.
 4. Partner zobowiązany jest do poinformowania Potencjalnego Klienta, że w przypadku, gdyby na skutek działań podjętych przez Partnera, Potencjalny Klient chciałby skontaktować się bezpośrednio z DIGITREE, zobligowany jest do powołania się na Partnera.
 5. Partner nie może zlecić wykonywania czynności wynikających z niniejszego Regulaminu osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody DIGITREE.
 6. Podejmując jakiekolwiek działania w celu pozyskania Klienta, Partner zobowiązany jest w szczególności do:
  – działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami;
  – nienaruszania praw osób trzecich, w tym praw autorskich;
  – dbania o dobre imię i renomę DIGITREE;
  zachowania najwyższej staranności przy promocji usług DIGITREE;
  – działania zgodnie z wytycznymi DIGITREE;
  – nie wprowadzania w błąd co do rodzaju, jakości oraz ceny usług świadczonych przez DIGITREE
 7. Niedozwolone jest promowanie usług DIGITREE na stronach internetowych, które zawierają treści zabronione przez prawo, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące niekorzystnie wpłynąć na wizerunek DIGITREE.
 8. Zabrania się tworzenia lub projektowania strony internetowej, profilu w sieci społecznościowej lub jakiegokolwiek innego profilu, tak aby strona lub profil przypominała Serwis lub w sposób, który prowadzi Potencjalnych Klientów do przekonania, że Partner jest Organizatorem.
 9. DIGITREE jest uprawniona do zgłaszania Partnerowi zastrzeżeń w zakresie sposobu pozyskiwania przez Partnera Potencjalnych Klientów, w tym promowania usług DIGITREE. Partner ma obowiązek uwzględniać uwagi DIGITREE oraz stosować się do otrzymanych wytycznych pod rygorem wykluczenia z Programu oraz wypowiedzenia Umowy partnerskiej.
 10. DIGITREE uznaje, że Klient został pozyskany na skutek działań Partnera, pod warunkiem, że Umowa końcowa z Klientem została zawarta:
  – w terminie do 120 dni od dnia przekazania DIGITREE przez Partnera informacji o Potencjalnym Kliencie;
  – w terminie do 120 dni od dnia skontaktowania się z DIGITREE przez Potencjalnego Klienta na skutek działań Partnera (wraz z powołaniem się na konkretnego Partnera);
  – w terminie 120 dni od dnia skorzystania przez Potencjalnego Klienta z Linku polecającego.
  Wskazane powyżej okresy mogą ulec wydłużeniu na uzasadnioną prośbę Partnera, przekazaną za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Za Potencjalnego Klienta lub Klienta nie uważa się podmiotu:
  – który w okresie ostatnich 6 miesięcy (licząc wstecz od dnia przekazania jego danych przez Partnera do DIGITREE lub skorzystania z Linku polecającego), kontaktował się z DIGITREE, prowadził rozmowy lub negocjacje w sprawie zawarcia umowy na odpłatne świadczenie usług w ramach Systemu lub
  – na rzecz którego w okresie ostatnich 6 miesięcy (licząc wstecz od dnia przekazania jego danych przez Partnera do DIGITREE lub skorzystania z Linku polecającego), DIGITREE świadczyła jakiekolwiek usługi, lub
  – powiązanego z Partnerem w myśl ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, lub
  – będącego pracownikiem lub współpracownikiem Partnera.
 12. Gdy tego samego Potencjalnego Klienta poleci więcej niż jeden Partner, o pierwszeństwie polecenia przez danego Partnera decyduje kolejność skorzystania przez Potencjalnego Klienta z Linku polecającego danego Partnera albo kolejność przekazania przez danego Partnera Organizatorowi informacja z danymi Potencjalnego Klienta
 13. DIGITREE nie jest zobowiązana do zawarcia umowy z Potencjalnym Klientem
 14. DIGITREE nie udostępnia Partnerowi wglądu w dokumenty księgowe.

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. W związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim, każdy Partner może korzystać z następujących uprawnień:
  – bezpłatny dostęp do panelu Partnera na potrzeby rozliczeniowe niniejszego Programu Partnerskiego;
  – możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu, w zakresie wysyłek do 15 000 wiadomości mailowych miesięcznie;
  – dedykowane szkolenia z Systemu;
  – konsultacje z ekspertami DIGITREE;
  – 30 % zniżki na odpłatne korzystanie z Systemu w zakresie wysyłek wiadomości mailowych ponad ustalony w lit. b) powyżej próg;
  – bezpłatne materiały marketingowe / edukacyjne w postaci elektronicznej – ebooki, raporty z badania poczty mogą być wysyłane Partnerowi jeszcze przed ich publikacją przez Organizatora;
  – możliwość umieszczenia informacji o Partnerze na stronie internetowej Organizatora oraz w publikowanych przez Organizatora materiałach marketingowych / sprzedażowych;
  – możliwość umieszczenia przez Partnera merytorycznego artykułu gościnnego na blogu SARE.
 2. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu Partnerskiego i/lub Systemu z należytą starannością i dobrą wolą, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały pojawiające się w jego serwisach.
 4. Partner zobowiązuje się w zakresie realizacji Programu Partnerskiego, przestrzegać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz postanowień Regulaminu.
 5. Partner zobowiązuje się nie używać niedozwolonych technik promocji, w tym w szczególności nie wysyłać informacji handlowych do osób, które nie wyraziły na to zgody. 
 6. Partner zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie materiały udostępnione przez DIGITREE dla celów realizacji Programu Partnerskiego, w tym dla celów promocji Systemu lub inne które zostały uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Organizatora. Wszystkie znaki handlowe, materiały i informacje udostępnione Partnerowi przez DIGITREE stanowią wyłączną własność Organizatora, a Partner może się nimi posługiwać tylko na zasadach opisanych Regulaminem. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż znak towarowy SARE został zarejestrowany i stanowi odrębny przedmiot ochrony własności przemysłowej.
 7. Partner zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów udostępnionych przez Organizatora z jakimikolwiek materiałami promującymi inne usługi, w szczególności usługi, których nie świadczy DIGITREE lub z treściami pornograficznymi, treściami przeznaczonymi dla osób pełnoletnich, materiałami promującymi rasizm lub nienawiść, zawartościami obscenicznymi, zawartościami związanymi z fałszowaniem poczty lub innymi materiałami, które mogą urazić kogokolwiek. 

PROWIZJA PARTNERA

 1. W ramach Programu Partnerskiego, Partnerowi będzie przysługiwała Prowizja za każde Skuteczne Polecenie.
 2. Wysokość Prowizji Partnera z tytułu Skutecznego Polecenia będzie ustalana przez Organizatora indywidualnie z każdym Partnerem.
 3. Łączny maksymalny okres czasu, za który Partner może otrzymywać Prowizje z tytułu pozyskania dla Organizatora danego Klienta to 18 miesięcy liczone od dnia obowiązywania Umowy końcowej z danym Klientem. 
 4. Prowizja jest rozliczana z dołu i należne jest nie wcześniej niż po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty od Klienta dotyczącej Skutecznego Polecenia. Bez względu na postanowienia ust. 3 Prowizja Partnera z tytułu pozyskania Klienta, przysługuje Partnerowi wyłącznie przez okres obowiązywania umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Organizatorem, a danym Klientem.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości pod pojęciem opłaty licencyjnej, od wysokości której obliczana będzie Prowizja Partnera, rozumiane są wyłącznie stałe opłaty abonamentowe z tytułu utrzymania bazy i  wysyłania wiadomości e-mail z programu SARE. W skład opłaty licencyjnej nie wchodzą w szczególności: wysyłki sms, a także dodatkowe usługi realizowane w ramach umowy takiej jak np. usługi kodowania, usługi graficzne, obsługa CS, obsługa IT oraz inne, które generują dodatkowe koszty po stronie Organizatora.
 6. DIGITREE oświadcza, że składniki przychodu Skutecznego Polecenia i ich wartości mogą stanowić informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa DIGITREE lub Klienta. Partner przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do żądania dostępu do takich informacji.
 7. Za pośrednictwem udostępnionego przez DIGITREE Panelu Partnera Partner będzie mieć dostęp do dedykowanego raportu dot. naliczanych Prowizji (do wyświetlenia online lub pobrania w formie pdf), w którym zawarte będą m.in. informacje o dokonanych przez Klientów płatnościach, jak również czy Klient posiada wobec DIGITREE zaległości w płatnościach. 
 8. Dokonane płatności przez pozyskanych przez Partnera Klientów są podstawą do wystawienia przez Partnera faktury na kwotę wynikającą z indywidualnego Panelu Partnera / rozliczenia Partnera, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Faktura będzie wystawiana z co najmniej 14-dniowym terminem płatności.
 9. Prowizja Partnera wypłacana jest po osiągnięciu minimalnej kwoty w wysokości 100,00 zł netto i zażądaniu wypłaty przez Partnera poprzez dostarczenie DIGITREE prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane będą przez Partnera nie częściej niż raz w miesiącu, ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli suma należnych Partnerowi Prowizji jest, mniejsza niż 100,00 zł netto, Prowizja zostanie zatrzymana na koncie Partnera i przeniesione na następny miesiąc. Proces ten będzie się powtarzał z miesiąca na miesiąc, aż do momentu, w którym kwota należnych Prowizji Partnera osiągnie wymaganą kwotę co najmniej 100,00 zł netto lub do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Stronami. Prowizja wypłacana będzie na rachunek bankowy Partnera wskazany na dostarczonej Organizatorowi fakturze. 
 10. Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za aktualizację swoich danych w Panelu Partnera, w tym w szczególności danych niezbędnych do wypłaty Partnerowi Prowizji. Celem otrzymania Prowizji Partner zobowiązany jest przesłać fakturę mailowo na adres: księgowość@sare.pl. lub za pośrednictwem Panelu Partnera. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzednim winna być zapisana w formacie pdf lub jpg. 
 11. DIGITREE zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Prowizji danemu Partnerowi, jeżeli DIGITREE poweźmie wiarygodną informację o dokonaniu przez tego Partnera oszustwa w zakresie sprzedaży Systemu i/lub naliczonej kwoty Prowizji, a także w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie danych przekazanych przez Partnera, w szczególności w zakresie jego tożsamości. Potwierdzenie przez DIGITREE wskazanych powyżej informacji skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy partnerskiej oraz przepadkiem bieżących jak i przyszłych Prowizji Partnera
 12. W przypadku jeżeli DIGITREE zobowiązane będzie do zwrotu Klientowi poleconemu przez Partnera jakiegokolwiek wynagrodzenia, wówczas DIGITREE ma prawo do zmniejszenia lub anulowania Prowizji należnej Partnerowi za polecenie tego Klienta. Jeżeli Prowizja za polecenie tego Klienta została już Partnerowi wypłacona, wówczas DIGITREE odejmie kwotę tego wynagrodzenia od kwoty Prowizji w kolejnym miesiącu. W przypadku jeżeli wysokość należnej Partnerowi Prowizji nie wystarczy na dokonanie potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wówczas DIGITREE wystawi Partnerowi odpowiednią fakturę celem zwrotu przez Partnera kwoty wypłaconej niezależnie Prowizji. 
 13. Każda próba fałszywego zawyżania Prowizji skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy partnerskiej oraz przepadkiem bieżących jak i przyszłych Prowizji Partnera.
 14. Z dniem wykluczenia Partnera z Programu na skutek naruszenia zasad opisanych w niniejszym Programie, Partner traci prawo do przyszłych nie naliczonych jeszcze Prowizji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Organizator. Kontakt z administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Organizatora wskazanych powyżej lub mailowo na adres iod@digitree.pl Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Partnera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów i Klientów w zakresie realizacji własnych celów przetwarzania.
 3. Partner oświadcza, że będzie posiadał stosowną podstawę przetwarzania danych osobowych Potencjalnego Klienta oraz Klienta, o której mowa w art. 6 ust 1 RODO oraz że będzie uprawniony do udostępnienia danych osobowych Potencjalnego Klienta do DIGITREE, w szczególności Partner będzie posiadał zgodę Potencjalnego Klienta na przekazanie jego danych osobowych w celu nawiązania kontaktu oraz potencjalnej współpracy DIGITREE z Klientem.
 4. Zgody, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną przekazane DIGITREE wraz z przekazaniem informacji o Potencjalnych Klientach lub Klientach, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b) Regulaminu.
 5. W momencie otrzymania od Partnera danych osobowych Potencjalnego Klienta lub Klienta DIGITREE spełni wobec ww. podmiotów  obowiązek informacyjny. Klauzula informacyjna DIGITREE stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  
 6. Z chwilą udostępnienia danych osobowych w związku z rozpoczęciem negocjacji Umowy końcowej między DIGITREE a Klientem, DIGITREE staje się administratorem danych osobowych osób występujących po stronie Potencjalnego Klienta lub Klienta i zobowiązuje się do ich należytej ochrony zgodnie z przepisami prawa. Niezależnie od powyższego administratorem ww. danych osobowych pozostaje Zgłaszający lub Partner w zakresie w jakim przetwarzał je dotychczas zgodnie z przepisami prawa.
 7. W przypadku, jeśli w toku współpracy pomiędzy DIGITREE a Partnerem zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych przez DIGITREE na rzecz Partnera lub odwrotnie, wówczas DIGITREE i Partner zawrą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 8. DIGITREE i Partner zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zobowiązują się stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych.

KOMUNIKACJA

 1. Wszelka komunikacja pomiędzy DIGITREE a Partnerem (przekazywanie informacji, ustalenia, potwierdzenia, oświadczenia, itp.) będzie prowadzona przez Panel Partnera lub drogą e-mail pomiędzy osobami kontaktowymi z opcjonalnymi osobami dodatkowymi, które będą włączane do danego projektu przez osoby kontaktowe.
 2. Osoby kontaktowe zostaną wskazane przez Partnera w treści Formularza zgłoszeniowego lub drogą e-mail  oraz Panelu Partnera.
 3. Osoby wskazane do kontaktu pełnią funkcję koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy.
 4. DIGITREE oraz Partner mają prawo do zmiany koordynatorów. Zmiana taka następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub Panelu Partnera.

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. Umowa partnerska łącząca Organizatora oraz Partnera zawierana jest na czas nieokreślony ulega wygaśnięciu z dniem zakończenia Programu Partnerskiego.
 2. DIGITREE oraz Partner są uprawnieni do wypowiedzenie Umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku wygaśnięcia Umowy w związku z zakończeniem Programu Partnerskiego, jak również w przypadku rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od Partnera, Partner nie traci uprawnienia do Prowizji przysługującej mu zgodnie z treścią Regulaminu w związku ze Skutecznym Poleceniem.
 4. Niezależnie od powyższego, DIGITREE ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Partnera.
 5. Za rażące naruszenie Umowy lub Regulaminu uznaje się w szczególności:
 1. działania godzące w dobre imię i reputację DIGITREE;
 2. prowadzenie działań marketingowych nieakceptowanych przez DIGITREE;
 3. stosowanie niezgodnych z prawem lub nieetycznych praktyk sprzedażowych.
 4. wprowadzanie w błąd Potencjalnych Klientów co do rodzaju, jakości, ceny usług, świadczonych przez DIGITREE;
 5. wykorzystywanie informacji handlowych, biznesowych, organizacyjnych czy jakichkolwiek innych, w tym materiałów reklamowych przekazanych Partnerowi przez DIGITREE w celach innych niż realizacja Umowy;
 6. wszelkie naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych;
 7. dopuszczenie się jakichkolwiek czynności zmierzających do nieprawidłowego naliczania wynagrodzenia Partnera;
 8. uzasadnione podejrzenia Organizatora co do tożsamości i prawidłowości danych wskazanych przez Partnera.
 1. Organizator uprawniony jest również w powyższych przypadkach, przed wypowiedzeniem Umowy, zawiesić uczestnictwo Partnera w Programie partnerskim, do czasu zakończenia przez Partnera odpowiednich kroków naprawczych. O ile Partner wykona wszystkie żądane czynności niezbędne do przywrócenia poprawnego stanu współpracy Stron we wskazanym przez DIGITREE terminie, uczestnictwo Partnera w Programie partnerskim zostanie odwieszone, a Organizator nie wypowie Umowy partnerskiej.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, Partner traci wszelkie uprawnienia, przysługujące mu w związku z udziałem w Programie Partnerskim, w tym w szczególności prawo do przyszłych niewypłaconych jeszcze Prowizji za Skuteczne Polecenie.
 3. Najpóźniej w dniu zakończenia Umowy partnerskiej, Partner jest zobowiązany:
 1. usunąć jakiekolwiek informacje o DIGITREE ze wszystkich Powierzchni reklamowych Partnera;
 2. zlecić do wypłaty wszystkie zgromadzone Prowizje w Panelu Partnera poprzez doręczanie DIGITREE prawidłowo wystawionych faktu – w przypadku niewykorzystania przed rozwiązaniem Umowy tych środków, niewykorzystane kwoty przepadają, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE

 1. DIGITREE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od DIGITREE, w szczególności powstałych wskutek awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii systemów informatycznych operatorów GSM, niepoprawnego przesyłu sygnału w sieciach trzecich, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Strony niniejszej umowy nie mogą przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności.
 2. DIGITREE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podjęte przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego, w tym w szczególności za oświadczenia woli składane przez Partnera Potencjalnym Klientom, a także przesyłane przez Partnera materiały i/lub informacje. 
 3. DIGITREEE nie ponosi odpowiedzialności za koszty działania Partnera, w tym w szczególności za koszty, które Partner musiał ponieść w związku z otrzymaniem od DIGITREE Prowizji.
 4. Z uwagi na charakter Umowy partnerskiej, w której sukces handlowy zależny jest od aktywności i postawy Partnera, DIGITREE nie ponosimy wobec Partnera odpowiedzialności za utracone przez Partnera korzyści i odpowiada wyłącznie za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionej przez Partnera. Ponadto Organizator nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
 1. opóźnień w naliczaniu należnego Ci wynagrodzenia z przyczyn technicznych

Serwisu lub Panelu Partnera;

 1. niekorzystania przez Klienta z technologii cookies lub innego rodzaju działań Klienta np. wyczyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce mających wpływ na możliwość zweryfikowania czy Umowa końcowa została zawarta na skutek działań konkretnego Partnera.
 1. Reklamacje związane z Programem Partnerskim mogą być zgłaszane na adres siedziby spółki DIGITREE GROUP S.A. (ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik) lub mailowo na adres: kontakt@sare.pl, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 
 2. Do reklamacji Partner powinien dołączyć odpowiednie wiadomości, materiały lub informacje potwierdzające stanowisko Partnera, opisać dokładnie okoliczności sprawy/zdarzenia stanowiących podstawę reklamacji.
 3. DIGITREE rozpatrzy prawidłowo wniesioną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Partnerowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres mailowy.
 4. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Partnerom.
 5. W przypadku jeżeli DIGITREE nie uzna reklamacji Partnera, Partner może dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli okaże się, iż któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Poszczególne postanowienia Regulaminu mogą ulec wyłącznie lub zmianie w określonych indywidualnie dla Partnera szczegółowych warunkach współpracy.
 3. Umowa i Regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane.
 4. Wszystkie sprawy sporne wynikające z zawarcia i/lub realizacji Umowy i Programu Partnerskiego będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora. 
 5. Regulamin dotyczy bezpośredniej współpracy DIGITREE z Partnerem. Warunki współpracy z Klientem zostaną ustalone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy DIGITREE i Klientem.
 6. DIGITREE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, wiążących Partnera w toku obowiązywania Umowy partnerskiej. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
 1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez uprawnione do tego instytucje lub organy państwowe;
 2. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom;
 3. zmiany w zakresie lub sposobie współpracy;
 4. usunięcie ewentualnych niejasności treści Regulaminu lub niezbędnych zmian redakcyjnych.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, DIGITREE poinformuje o tym Partnera przesyłając na adres e-mail przypisany do Partnera zgodnie z § 8 Regulaminu.
 6. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez DIGITREE, nie krótszym jednak niż 14 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Partner, może przed wejściem w życie zmian, wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu. W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki Regulaminu.
 7. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione poniżej załączniki.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie www.sare.pl/regulamin

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Partnera

 1.     Administratorem Danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, zwana dalej Administratorem.
 2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem e-mail: iod@digitree.pl
 3.     Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z naszym Kontrahentem); ]
  b)  niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawą prawną takiego przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
  c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
  d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).
 1. Administrator będzie Przetwarzał Państwa Dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia a następnie realizacji umowy aż do czasu zakończenia umowy, a potem przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy dla celów księgowo-podatkowych, po tym czasie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług. Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W przypadku realizacji działań marketingowych Administrator będzie Przetwarzał Państwa Dane osobowe do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 1.   Pozyskanie lub podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.  
 1.     Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas.
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Państwa Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym podmiotom, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji/orzeczenia sądu, w tym np. do sądów, prokuratur, urzędów skarbowych.

 1.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 1. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1.     Administratorem Danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, zwana dalej Administratorem.
 2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem e-mail: iod@digitree.pl
 3.   Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  a) dane identyfikujące (imię, nazwisko),
  b) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
  c) dane dotyczące wykonywanego przez Pana/Panią zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Pani/Pana udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u naszego Kontrahenta bądź współpracy z naszym Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko).
 4.     Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Partnera Programu SARE ___________________________ w dniu ___________________
 5.     Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z naszym Kontrahentem);
  b)  niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawą prawną takiego przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);/
  c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
  d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).
 6. Administrator będzie Przetwarzał Państwa Dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia a następnie realizacji umowy aż do czasu zakończenia umowy, a potem przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy dla celów księgowo-podatkowych, po tym czasie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług. Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W przypadku realizacji działań marketingowych Administrator będzie Przetwarzał Państwa Dane osobowe do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 7.   Pozyskanie lub podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.  
 8.     Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Państwa Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym podmiotom, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji/orzeczenia sądu, w tym np. do sądów, prokuratur, urzędów skarbowych.

14. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

15. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY DLA PARTNERA 

Programu Partnerskiego DIGITREE GROUP spółka akcyjna

 1. Prowizji w pierwszym roku współpracy: 30%
 2. Prowizji w kolejnym roku współpracy: 10%