Polityka antyspamowa

POLITYKA ANTYSPAMOWA

  1. Digitree Group S.A. spółka akcyjna, jako podmiot świadczący profesjonalnie usługi drogą elektroniczną, nie wyraża zgody i nie pozwala na wykorzystywanie swojego serwisu oraz oprogramowania do przesyłania niezamówionych przez odbiorców wiadomości elektronicznych, jak również do jakichkolwiek inny działań sprzecznych z prawem.
  2. Digitree Group S.A. nie zezwala na wykorzystanie swojego serwisu i oprogramowania do przesyłania wiadomości elektronicznych naruszających postanowienia odpowiednich regulaminów serwisu i usług świadczonych przez Digitree Group S.A.
  3. Digitree Group S.A. zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących serwisy, oprogramowanie i systemy Digitree Group S.A. przed wykorzystywaniem ich do wysyłania wiadomości mogących naruszyć prawo, dobre obyczaje w Internecie (Netykieta), a w szczególności wiadomości na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody (spam).
  4. Digitree Group S.A. w ramach udostępniania swojego serwisu i oprogramowania wymaga od użytkowników zastosowania się do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do przestrzegania i stosowania przepisów: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Jeżeli użytkownik usług Digitree Group S.A. jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów (np. szczególnego prawa krajowego), Digitree Group S.A. zobowiązuje użytkownika do dostosowania swoich działań do niego.
  5. Spam to niezamawiana wiadomość elektroniczna, zwykle wysyłana jednocześnie do wielu odbiorców, o treści nie różniącej się istotnie w zależności od odbiorcy. Termin “niezamawiana” oznacza, że odbiorca nie udzielił uprzedniej zamierzonej (świadomej) zgody na otrzymywanie takiej wiadomości.
  6. Jeżeli dany użytkownik nie posiada zgody odbiorców na otrzymywanie przez nich informacji handlowych drogą elektroniczną, powinien taką zgodę uzyskać, przed wysłaniem do danej osoby takiej informacji.
  7. Digitree Group S.A. zastrzega, iż przypadku otrzymania zgłoszeń rozsyłania przez któregoś z użytkowników spamu, może przeciwdziałać takim zachowaniom, w szczególności poprzez:

8.  Digitree Group S.A. oświadcza, iż będzie przeciwdziałała wszelkim naruszeniom zasad korzystania z usług. W przypadku zgłaszania do Digitree Group S.A. skarg na wysyłanie niezamówionych informacji drogą elektroniczną Digitree Group S.A. będzie reagować w sposób opisany niniejszym dokumentem. Nadawca wiadomości ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki swoich działań.

9.  Digitree Group S.A. stanowczo zabrania użytkownikom importowania do serwisu lub wykorzystywania przez nich przy realizacji wysyłek, baz danych, które zostały wypożyczone przez użytkownika lub przez niego zakupione.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania w wysyłanych wiadomościach informacji o prostym sposobie zgłoszenia przez odbiorcę chęci rezygnacji z otrzymywania informacji od użytkownika (w szczególności linku do formularza wypisu). Po zgłoszeniu takiej chęci, użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zaprzestania przesyłania dalszych informacji za pomocą systemu Digitree Group S.A.

11.  Użytkownik jest zobowiązany w wysyłanych przez siebie wiadomościach umieszczać prawdziwe dane, w szczególności dotyczące jego samego.

12.  Nie jest dozwolone korzystanie z serwisu i oprogramowania Digitree Group S.A. w celu wysyłania niezamawianej lub niechcianej korespondencji elektronicznej. W przypadku otrzymania spamu należy zgłosić to na adres abuse@sare.pl lub listownie na adres Digitree Group S.A., 44-200, Rybnik, ul. Raciborska 35a.