Regulamin

Regulamin korzystania z systemu SARE

I. Postanowienia ogólne

 1. Digitree Group S.A. – właściciel Systemu – z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem
  000369700, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-28-84-378, o kapitale zakładowym 248.577,50 zł.
 2. System SARE zamieszczony jest w sieci Internet pod adresem https://www.enewsletter.pl/login.php , który jest dostępny dla wszystkich Użytkowników. W skład Systemu wchodzą narzędzia służące do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych.
 3. Zasady korzystania z Systemu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, określa niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu orazdokonała prawidłowej Rejestracji. Użytkownik nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22(1)
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 5. Rejestracja – procedura związana z zakładaniem Konta w Serwisie.
 6. Konto – prowadzone przez Digitree Group S.A. dla Użytkownika pod unikalnym identyfikatorem (UID) oraz loginem ), umożliwiające Użytkownikom logowanie się do Systemu, dokonywanie
  wysyłek oraz korzystania ze wszystkich funkcji Systemu dostępnych w wybranym przez Użytkownika pakiecie, na zasadach opisanych Regulaminem.
 7. UID – indywidualny numer, pod którym jest prowadzone Konto danego Użytkownika w Systemie.
 8. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Systemu.
 9. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Pierwszym Hasłem jest kod otrzymany przez Użytkownika w SMS Kontrolnym. Po
  zalogowaniu do Systemu Użytkownik zobowiązany będzie do zmiany Hasła na wybrane przez siebie.
 10. Plan Cenowy – oznacza wykaz miesięcznych opłat za korzystanie z Systemu uzależnionych od liczby zgromadzonych e-maili w bazie adresowej Użytkownika.
 11. Konto Testowe – umożliwia na zaimportowanie do systemu 500 adresów oraz zrealizowanie nie więcej niż 2500 wysyłek e-mail w skali miesiąca. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zapis regulaminu odnoszące się również do Konta należy interpretować jako odnoszące się również do Konta Testowego.
 12. SMS Kontrolny – wiadomość sms wysyłana do potencjalnego użytkownika dokonującego Rejestracji, na podany przez niego numer GSM, zawierająca hasło potrzebne do prawidłowego
  dokończenia procesu Rejestracji.

II. Korzystanie z systemu

 1. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Digitree Group S.A. (dalej: Umowa), której przedmiotem jest możliwość korzystania z Systemu, na zasadach
  opisanych Regulaminem.
 2. Rejestracja wymaga podania przez potencjalnego użytkownika adresu e-mail, numer telefonu GSM oraz danych niezbędnych do skutecznej identyfikacji Użytkownika.
 3. System posiada narzędzia służące do wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.
 4. Dostęp do Systemu możliwy jest w dwóch opcjach: a) testowej, b) płatnej.
 5. Użytkownik będzie mógł dokonać wyboru opcji korzystania z Systemu w trybie on-line tj. za pomocą strony WWW, w momencie zakładania Konta.
 6. W ramach korzystania z Systemu Użytkownik ma prawo do: importu oraz przechowywania danych, tworzenia kampanii oraz realizowania wysyłek, przeprowadzania badań internetowych.
 7. W celu korzystania z Systemu pod kątem wysyłki wiadomości e-mail, należy uzupełnić dane w formularzu dostępnym w Systemie oraz wybrać sposób płatności. Po wpłaceniu kwoty zgodnej z
  wybranym pakietem, Konto zostanie aktywowane w zakresie, którym opisuje wybrany pakiet.
 8. Digitree Group S.A. udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu, wyłącznie na użytek własny Użytkownika oraz na użytek jego klientów (lub potencjalnych
  klientów), na zasadach opisanych Regulaminem.
 9. Użytkownik nie może w szczególności:
  1. korzystać z Systemu w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykuł 172 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   (RODO),
  2. korzystać z Systemu w sposób naruszający dobre obyczaje,
  3. importować do Systemu adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną; zgoda, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie może być domniemana ani dorozumiana. W przypadku cofnięcia zgody Użytkownik nie może wysyłać informacji handlowych do osoby, która zgodę cofnęła.
  4. wysyłać za pomocą Systemu wiadomości, które w rozumieniu Digitree Group S.A. są niezamówioną informacją handlową (zamiennie Spam). Przez Spam Digitree Group S.A. rozumie, w
   odniesieniu do wiadomości e-mail i wiadomości SMS, niechciane lub niezamówione informacje handlowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego bez zgody
   użytkownika końcowego. W razie wysyłania przez Użytkownika niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (Spamu) Digitree Group S.A. zastrzega sobie możliwość
   zablokowania konta danego Użytkownika. W razie zablokowania konta Użytkownika, zgodnie z zapisem zdania poprzedzającego, Digitree Group S.A zastrzega sobie możliwość zablokowania środków znajdujących się na tymże koncie na poczet kar, które Digitree Group S.A będzie musiała zapłacić z tytułu wysyłania przez Użytkownika spamu. Dozwolone jest wysyłanie za pomocą Systemu wiadomości elektronicznych oraz informacji handlowych do osób i podmiotów, które wyraziły na to zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej, a następnie nie cofnęły takiej zgody. Na każde wezwanie Digitree Group S.A Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, udokumentować Digitree Group S.A fakt, udzielenia przez daną osobę lub podmiot zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Niedozwolone jest importowanie do Konta lub do Systemu numerów telefonów, adresów email lub baz danych, które Użytkownik posiadł poprzez ich zakup.
 11. Użytkownik może importować w danym miesiącu tyle unikalnych adresów e-mail do Konta, ile wynika z wybranego przez niego Planu Cenowego, co oznacza że liczba adresów w bazie w danym miesiącu nie może przekraczać liczby wynikające z Planu Cenowego.
 12. Liczba wysyłanych przez Użytkownika wiadomości e-mail za pośrednictwem jego konta w Systemie zostanie ograniczona do liczby wynikającej z wybranego przez Użytkownika Planu
  Cenowego.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Konta w Systemie przechowywane są szczegółowe statystyki z przeprowadzonych za pośrednictwem Systemu wysyłek, przez okres 3
  (trzech) miesięcy. Po upływie okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, część danych w koncie Użytkownika w Systemie zostanie usunięta, jednakże nie będzie to miało wpływu na wskaźniki zawarte w raportach z wysyłek. Usunięciu ulegną wszelki powiązania między danymi statystycznymi, a adresem email. W konsekwencji dla danych starszych niż 3 (trzy) miesiące:

  1. nie będzie możliwe pobranie ani wyświetlenie informacji o adresach, które uczestniczyły i/lub dokonały akcji w mailingu,
  2. szczegóły wysyłek takie jak: geolokalizacja, popularne linki, tagi, statystyki czasowe, urządzenia odbiorców, domeny pozostaną w raportach ale nie będzie możliwości sprawdzenia adresów które wpłynęły na ten wskaźnik,
  3. znikną dane na karcie adresu dotyczące wysyłek starszych niż 3 miesiące – nie będzie możliwe skorzystanie z filtrów, flow chart i wszelkich innych rozwiązań, które odnoszą się do tych danych w usuniętych wysyłkach.
 14. W przypadku, jeżeli Użytkownik jest zainteresowany dłuższym przechowywaniem szczegółowych statystyk z przeprowadzonych wysyłek, wówczas winien zgłosić ten fakt konsultantowi Digitree Group S.A, celem ustalenia odrębnej opłaty za przechowywanie tych danych.

III. Prawa i obowiązki Digitree Group S.A.

 1. Digitree Group S.A oświadcza, że przekazane przez Użytkownika dane są poufne i mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Digitree Group S.A będzie dokładało należytej staranności żeby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Systemu.
 3. Digitree Group S.A upoważniona jest do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu Systemu, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Digitree Group S.A będzie informować Użytkowników, z co najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem, na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników podczas Rejestracji.
 4. Digitree Group S.A jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu/działaniu Systemu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Digitree Group S.A, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 5. Digitree Group S.A nie może zagwarantować odebrania wiadomości przez odbiorcę, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu itp.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zawarł oddzielnej umowy z Digitree Group S.A na zarządzanie zbiorami danych zebranymi w Systemie, Digitree Group S.A nie ponosi odpowiedzialności za straty
  materialne Użytkownika powstałe w wyniku utraty danych na serwerach. W przypadku jeżeli Użytkownik będzie chciał zaimportować do Systemu bazę danych, która zawierała będzie dane,
  które w myśl ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO są traktowane jako dane osobowe, zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Digitree Group S.A. Digitree Group S.A podpisze i odeśle Użytkownikowi jeden egzemplarz umowy.
 7. Digitree Group S.A nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej jak i dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Systemu, dostarczone, przesyłane i
  wykorzystywane przez Użytkownika dane, w szczególności dane osobowe oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych
  osobowych. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną jak i dorozumianą za zgodność bazy Użytkownika z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami
  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz RODO w celu wykorzystywania tych baz w ramach Systemu, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za
  uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność
  procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność Digitree Group S.A określa, zawarta pomiędzy Digitree Group S.A i Użytkownikiem umowa powierzenia przetwarzania
  danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Digitree Group S.A ma prawo zablokować lub usunąć bezpowrotnie Konto Użytkownika w szczególności, w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik będzie korzystał z Systemu niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich,
  2. w przypadku rozwiązania Umowy,
  3. jeżeli w terminie 5 dni po założeniu Konta Użytkownik nie dokonał logowania oraz płatności zgodnej z wybranym pakietem,
  4. jeżeli przyszły użytkownik nie dokończy procesu Rejestracji,
  5. Użytkownik nie korzystał z Systemu przez okres dłuższy niż 90 dni (w wypadku Konta Testowego okres ten wynosi 30 dni), Przez używanie rozumie się dokonanie wysyłki e-mail (lub
   SMS), stworzenie i opublikowanie ankiety.
  6. Użytkownik zalega z opłatami za System przez okres przekraczający 21 dni,
  7. Użytkownik nie przesłał Digitree Group S.A poprawnie uzupełnionej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Użytkownika umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §3 ust. 7 powyżej.
 9. Digitree Group S.A zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach Systemu, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Systemu. Digitree Group S.A może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany Hasła do tego Konta.
 10. Na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym usunięciem Konta lub Konta Testowego, Użytkownik zostanie powiadomiony o takim zamiarze poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany podczas Rejestracji. Wysłanie powiadomienia uznaje się za dostarczone w momencie wysłania wiadomości e-mail przez Digitree Group S.A.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Jeżeli w ramach korzystania z Systemu dojdzie do przetwarzania danych Użytkownika wówczas stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Użytkownik podał przy rejestracji Konta w Systemie i przetwarzania ich w celu korzystania przez Użytkownika z Systemu.
 2. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą w żaden sposób przetwarzania danych osobowych osób, które znajdują się w bazach danych, które Użytkownik wprowadził do Systemu. Użytkownik będący administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu RODO, ponosi wyłączną odpowiedzialność w wypadku braku podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do Systemu lub przetwarzania tych danych niezgodnie z celem, w którym zostały pozyskane, bądź z naruszeniem zasady minimalizacji wynikającej z art. 5 ust.1 c RODO.
 3. Warunki powierzenia przez Użytkownika baz danych osobowych, które wprowadził do Systemu, określa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować po uprzednim wskazaniu celu przetwarzania oraz kategorii danych, które powierza.
 4. Administratorem, podanych przez Użytkownika przy zakładaniu Konta (lub Konta Testowego), danych osobowych jest spółka Digitree Group S.A, z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Raciborskiej 35a, numer KRS: 0000369700.
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 6. Dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy (w tym dochodzenia roszczeń z nią związanych) zgodnie z art. 6. ust.1b RODO oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażania przez Użytkownika stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Digitree Group S.A przetwarza kategorie danych osobowych podane w trakcie zakładania Konta (lub Konta Testowego) w Systemie. Wszystkie podane dane są wymagane w celu realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń z nią związanych, w szczególności dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Systemu na drodze sądowej, a także w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód.
 8. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim i przetwarzane są wyłącznie na terytorium Europejskiego Terytorium Gospodarczego.
 9. Dane przetwarzane są na czas istnienia Konta (lub Konta Testowego) oraz na czas wypełnienia przez Digitree Group S.A obowiązków podatkowo-księgowych (zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO). W wypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą zgód wymaganych prawem dane przetwarzane będą do odwołania zgody przez osobę.
 10. Digitree Group S.A. jako Administrator w rozumieniu art. 4 ust 7 RODO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu jego szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać na adres e-mail iod@digitree.pl.
 14. Digitree Group S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 15. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wysyłane treści. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkownika, w szczególności wyrządzone przez działania lub zaniechania Użytkownika dokonywane na zaimportowanych przez niego bazach danych. Odpowiedzialność Użytkownika obejmuje również utracone przez Digitree Group S.A. korzyści.
 16. W imieniu osoby prawnej, Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentacji. Osoba dokonująca Rejestracji osoby prawnej w Systemie oświadcza jednocześnie, iż jest prawnie umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej oraz do dokonania Rejestracji, i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 17. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu Rejestracji i zakładania Konta oraz za uzupełnianie i zmianę danych w Systemie.

V. Korzystanie z konta testowego lub konta

1. W ramach korzystania z Konta Testowego, Użytkownik ma prawo do: przechowywania danych,
tworzenia kampanii oraz realizowania wysyłek. Liczba zgromadzonych adresów e-mail w Koncie
Testowym jest ograniczona do 500 adresów e-mail.

2. Przy użyciu Konta Testowego Użytkownik może wysłać maksymalnie 2500 wiadomości e-mail w
ciągu miesiąca rozliczeniowego.

3. W przypadku, gdy liczba adresów e-mail przekroczy 500 adresów (za które Użytkownik
zobowiązany jest ponosić opłaty opisane Regulaminem) oraz wybrania odpowiedniego Planu
Cenowego albo do usunięcia części adresów e-mail zaimportowanych do Systemu w ramach
korzystania z Konta Testowego. W momencie opłacenia Konta Testowego konto takie staje się
Kontem, za które Użytkownik zobowiązany jest regulować płatności opisane Regulaminem.

VI. PŁATNOŚCI

1. W celu korzystania z Konta w wersji płatnej Użytkownik zobowiązany jest uiścić z góry
odpowiednią opłatę, która jest przyporządkowana do danego Planu Cenowego. Wysokość opłaty
za korzystanie z Konta w wersji płatnej w danym okresie stanowi iloczyn liczby miesięcy w tym
okresie (okresie, na który zostaje zawarta Umowa) oraz kwoty należnej za korzystanie z Systemu
w poszczególnym miesiącu tego okresu (opłata miesięczna). Opłaty dokonuje się wykorzystując do
tego panel doładowania Konta dostępny w Systemie, w dziale finanse Konta (Moje Konto).

2. Opłata za korzystanie z Konta, o której mowa w pkt 1 powyżej zostaje zaksięgowana w Koncie
Użytkownika i jest pobierana proporcjonalnie przez system księgowy, za każde kolejne 30 dni
obowiązywania Umowy.

3. Użytkownik poza regulowaniem opłaty za korzystanie z Konta, o której mowa w pkt 1 powyżej,
zobowiązany jest regulować wynagrodzenie za korzystanie z dodatkowych funkcji Systemu, jeżeli
Użytkownik zdecyduje się na ich wykorzystanie. Wynagrodzenie dodatkowe dotyczy w
szczególności korzystania przez Użytkownika z funkcji dodatkowych dostępnych w Finansach
Konta. Funkcje dodatkowe Użytkownik może zamówić wyłącznie na okres trwania Umowy. Opłaty
za korzystanie z funkcji dodatkowych pobierane są z salda, na którym zaksięgowana jest opłata za
korzystanie z Konta. Okres rozliczeniowy, na czas trwania którego pobierane są opłaty za
korzystanie z Konta oraz z funkcji dodatkowych wynosi 30 dni.

4. Opłaty, o których mowa powyżej, wynikają z Planu Cenowego, z którego korzysta Użytkownik,
który to Plan Cenowy został wybrany w momencie zakładania Konta lub zmiany Konta Testowego
na Konto, za które Użytkownik jest zobowiązany ponosić w/w opłaty.

5. Okres trwania Umowy jest indywidualny dla każdego Użytkownika i jest równy ilości miesięcy na
jakie zostało opłacone korzystanie z Konta, po myśli postanowień pkt 1 powyżej.

6. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy co najmniej na miesiąc przez końcem terminu
obowiązywania Umowy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres, na który
została opłacona pierwotnie. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika po myśli
postanowień zdania poprzedniego Konto w Systemie zostanie usunięte.

7. Użytkownik zobowiązany jest ponosić wszystkie opłaty związane z utrzymaniem i prowadzeniem
Konta do chwili jego zamknięcia. Celem zamknięcia Konta Użytkownik musi przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail cs@SARE.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres siedziby Digitree Group S.A. stosowną dyspozycję w tym zakresie. Dyspozycja ta powinna
zawierać wszystkie dane Użytkownika jakie zostały wprowadzone podczas Rejestracji i są widoczne
w ustawieniach Konta Użytkownika. Konto zostanie zamknięte w terminie 7 dni roboczych, licząc
od dnia otrzymania w/w dyspozycji.

8. Po każdym doładowaniu Konta zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT w formacie PDF,
która zostanie wysłana na wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres e-mail. Faktura
zostanie wystawiona na dane podane podczas Rejestracji i widoczne w ustawieniach konta.

9. Doładowanie Konta możne zostać zrealizowane przy pomocy płatności elektronicznych
realizowanych przez platformę payu.PL, PAYPAL.COM lub przelewem bankowym.

10. Kwota doładowania może być większa od opłaty należnej za korzystanie z Systemu w danym
Okresie Rozliczeniowym oraz danym okresie obowiązywania Umowy. Kwota ta będzie ulegała
odpowiedniemu zmniejszaniu w kolejnych Okresach Rozliczeniowych.

11. W przypadku przekroczenia górnego limitu adresów e-mail Użytkownika, Użytkownikowi
zostanie zablokowana możliwość przeprowadzania wysyłek. Użytkownik będzie zobowiązany albo
do usunięcia części zgromadzonych w Koncie (Systemie) adresów e-mail lub wybrania nowego
(wyższego) Planu Cenowego.

12. Użytkownik odpowiednimi komunikatami zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie
zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego oraz o przekroczeniu limitu adresów
obowiązującego Planu Cenowego.

VII. KARY

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu poprzez wysyłanie przez
Użytkownika niezamówionych informacji lub ofert handlowych, wiadomości zawierających fałszywe
lub mylące nagłówki, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, w wysokości
pięciokrotności aktualnej opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie zobowiązany uiszczać karę
umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim przez dwanaście kolejno następujących po sobie
miesięcy. W przypadku jeżeli wysokość kary umownej, o której mowa w niniejszym punkcie będzie
niższa od kwoty 2.000 zł wówczas Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości 2.000 zł – jednorazowo. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia
przez Digitree Group S.A. odszkodowania uzupełniającego.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w innym zakresie aniżeli
opisany w pkt 1 powyżej Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, w wysokości
czterokrotności aktualnej opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie zobowiązany uiszczać karę
umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim przez dwanaście kolejno następujących sobie
miesięcy. W przypadku jeżeli wysokość kary umownej, o której mowa w niniejszym punkcie będzie
niższa od kwoty 1.600 zł wówczas Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości 1.600 zł – jednorazowo. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia
przez Digitree Group S.A. odszkodowania uzupełniającego.

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację co do przeprowadzonej wysyłki, pod kątem jej nie
zrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania wynikającego z wadliwego funkcjonowania
Systemu.

2. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, mogą być składane przez Użytkownika w formie
pisemnej, listem poleconym na adres Digitree Group S.A. lub formie elektronicznej na adres
cs@sare.pl, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy.

3. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu
reklamacji do siedziby Digitree Group S.A.

4. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
udzielenie odpowiedzi na reklamację, datę przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy
oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji tj. zaistniałego problemu, numer UID.

6. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o
sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany przez
Użytkownika w trakcie Rejestracji adres e-mail, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Digitree Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Digitree Group S.A. na stronie www.sare.pl informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.sare.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Digitree Group S.A. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Systemu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Systemu.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.
 5. Dodatkowo w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcji wysyłania wiadomości SMS oraz modułu ankiet Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować i przestrzegać odpowiednio Regulaminu wysyłki wiadomości SMS dostępnego w serwisie www.sare.pl.
 6. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz iż będzie korzystał z Systemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z systemu SARE

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
„PROGRAM SARE”
zawarta w ………….. dnia ……………… r. pomiędzy:
………………………
z siedzibą w …………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………….,
– …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem …………………..,
o kapitale zakładowym w wysokości ……..
NIP: ………………….., Regon: ……………………..,
reprezentowaną przez:
…………………..,
zwaną w dalszej części Umowy „Powierzającym”,
a
DIGITREE GROUP spółka akcyjna,
z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000369700,
o kapitale zakładowym w wysokości 248.577,50 PLN,
NIP: 642–28-84-378,
reprezentowaną przez:
Przemysława Marcola – Członka Zarządu
oraz
Tomasza Skupnia – Prokurenta
zwaną w dalszej części Umowy „Przetwarzającym”,
w dalszej części Umowy Powierzający i Przetwarzający są nazywani łącznie Stronami,
§ 1.
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa pozostaje w związku z umową licencyjną na korzystanie z systemu SARE z dnia
…………………………………….. r.
2. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zebranych w zbiorze danych
osobowych wprowadzonych do systemu SARE w ramach umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej (dalej;
„Dane Osobowe”), względnie, że jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych zebranych w
ramach zbioru danych o osobowych, o którym mowa powyżej, na podstawie upoważnienia udzielonego mu
przez administratora tych danych osobowych.
3. Powierzający, na mocy niniejszej umowy, powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”)
Dane Osobowe do przetwarzania, w zakresie i celu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Zakres i
cel przetwarzania Danych Osobowych został określony w § 2 poniżej.
§ 2.
Dane Osobowe
1. Dane Osobowe powierzone przez Powierzającego zawierają informacje o osobach fizycznych, które
zgodziły się na współpracę z Powierzającym w zakresie
____________________________________________________ .
2. Wprowadzone przez Powierzającego do systemu SARE Dane Osobowe będą zawierały następujące
kategorie danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu (np. wysyłania informacji handlowych, w celu marketingu
bezpośredniego).
4. Powierzający niniejszym oświadcza, iż Dane Osobowe zostały zebrane zgodnie z prawem i że ma
podstawy prawne do przetwarzania tych danych, w tym do powierzenia ich do przetwarzania przez
Przetwarzającego w zakresie i celu określonym niniejszą Umową.
5. W przypadku chęci dokonania przez Powierzającego zmiany kategorii przetwarzanych Danych
Osobowych, wówczas zobowiązany jest on uprzednio poinformować o tym fakcie Przetwarzającego celem
zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy. Z chwilą zawarcia przez Strony aneksu możliwa jest
zmiana kategorii przetwarzanych Danych Osobowych. Powierzający ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego ustępu. Przetwarzający nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za przetwarzanie kategorii Danych Osobowych nie wymienionych w ust. 2 powyżej.
§ 3.
Obowiązki Przetwarzającego
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
Danych Osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania imiennych upoważnień do przetwarzania Danych
Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3
pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych Danych Osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia (rozumianego również
jako forma współpracy oparta na umowach cywilnoprawnych) ich u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu.
5. Przetwarzający po zakończeniu/rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 usuwa Dane
Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa
nakazują ich przechowywanie. Dane Osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte przez Przetwarzającego po
upływie 30 dni, licząc od dnia zakończenia/rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, co
Powierzający przyjmuje do wiadomości. Z uwagi na postanowienia zdania poprzedniego Powierzający w
terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia/rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej
zobowiązany jest dokonać eksportu Danych Osobowych.
6. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Powierzającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, będzie postępował
stosownie do przepisów art. 33 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia. Powierzający przyjmuje do wiadomości, że
wszystkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych są przyjmowane przez Przetwarzającego
w dni robocze, tj. codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w
godzinach od 08:00 do 16:00. Zgłoszenia dokonywane po godzinie 16 uznaje się za przyjęte w kolejnym
dniu roboczym o godzinie 8:00.
8. Powierzający przyjmuje do wiadomości, że Przetwarzający nie wykonuje dodatkowej kopii (kopii
bezpieczeństwa) Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania. Jeżeli Powierzający jest
zainteresowany wykonywaniem kopii bezpieczeństwa Danych Osobowych, wówczas zobowiązany jest
regulować na rzecz Przetwarzającego dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100,00 złotych netto + VAT
miesięcznie.
§ 4.
Sposób wykonania Umowy
1. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Powierzającego Dane Osobowe,
wyłącznie w celu i zakresie określonych niniejszą umową.
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
2. Przetwarzający oświadcza, że Dane Osobowe, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, zostaną w
szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować,
informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie
niniejszej Umowy.
4. Przetwarzający będzie informować Powierzającego o wszelkich faktach i zdarzeniach dotyczących
zagrożenia przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności o, stwierdzonych naruszeniach zabezpieczeń,
o każdym nieuprawnionym dostępie, o zgłoszeniach otrzymywanych od osób, których dane osobowe są
przetwarzane na mocy niniejszej umowy oraz o ewentualnych czynnościach kontrolnych ze strony
uprawnionych organów.
5. Przetwarzający zobowiązuje się do wsparcia Powierzającego w wywiązywaniu się przez niego z
obowiązku zgłaszania naruszeń przetwarzania Danych Osobowych do organu ochrony danych osobowych.
6. Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., tj. od dnia 25 maja 2018 r. Przetwarzający zobowiązuje się do wspomagania
Powierzającego, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku
odpowiadania na żądania podmiotów Danych Osobowych, w szczególności w zakresie korzystania przez te
podmioty z „prawa do bycia zapomnianym”, prawa do przenoszenia danych, prawa do ograniczenia
przetwarzania oraz prawa do sprostowania danych. Powierzający zapewni, by wszystkie opisane w
niniejszym ustępie obowiązki były należycie realizowane także przez Podwykonawców, z pomocą których
wykonuje on niniejszą umowę.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Przetwarzający zobowiązuje się do
przetwarzania Danych Osobowych, mając na uwadze najwyższe standardy ochrony powierzonych Danych
Osobowych oraz interes Powierzającego.
8. Powierzający oświadcza, że w bazie danych znajdują się jedynie dane, w tym dane osobowe.
Powierzający przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się nie uruchamiać na serwerach Przetwarzającego, na
których będą Dane Osobowe, programów, stron i skryptów nie związanych z Danymi Osobowymi, a w
szczególności których działanie może zaburzyć funkcjonowanie serwera oraz łącz internetowych
Przetwarzającego jak i osób trzecich. Przetwarzający ma prawo zablokować działanie takich programów lub
zablokować serwer.
9. Jeżeli serwer przeznaczony dla Powierzającego lub dowolny element usługi świadczonej na jego
rzecz stanie się źródłem lub celem ataku DOS, DDOS czy innego zmierzającego do przeciążenia serwera,
Przetwarzający podejmie stosowne kroki zmierzające do wykluczenia zagrożenia dla innych usług i serwerów
Przetwarzającego włącznie z całkowitym zablokowaniem tych serwerów lub zablokowaniem dostępu do
systemu SARE, aż do zaprzestania ataku czy zakłócenia.
§5.
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
Dalsze powierzenie przetwarzania
Danych Osobowych
1. Powierzający wyraża zgodę, aby Przetwarzający w celu realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Głównej, korzystał z usług następujących podmiotów przetwarzających:
a) 3S Data Center S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Gospodarczej 12, NIP: 954 27 04 989, numer
KRS: 0000364798,
b) ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, NIP: 1130059989, numer KRS:
0000034947, której serwerownia znajduje się w Katowicach – Centrum Danych ALTUS w Katowicach, ul.
Uniwersytecka,
c) OVH Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Swobodnej 1 we Wrocławiu KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-
556,
d) Amazon Web Services EMEA SARL z siedzibą w 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, z
zastrzeżeniem, że Dane Osobowe przetwarzane przez Amazon Web Services przetwarzane będą
wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
e) Google Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii (Gordon House, 4 Barrow Street , Dublin, Ireland), z
zastrzeżeniem, że Dane Osobowe przetwarzane przez Google Ireland Limited przetwarzane będą
wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
f) Salelifter sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 642-31-83-413, numer KRS:
0000472712 (spółka należąca Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP).
2. Powierzający wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego, przy realizacji postanowień
niniejszej umowy, ze współpracy swoich pracowników oraz zaufanych współpracowników i podwykonawców
(dalej: „Podwykonawcy”), z zastrzeżeniem iż Przetwarzający zobowiąże ich do zapewnienia wszelkich
rygorów technicznych oraz prawnych wynikających z niniejszej umowy.
3. Ponadto w zakresie realizacji wysyłek mailingowych Przetwarzający korzysta z serwerów
wysyłkowych zlokalizowanych w centrach hostingowych różnych dostawców, co Powierzający przyjmuje do
wiadomości.
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem danych,
Przetwarzający może za zgodą Powierzającego skorzystać z usług innych podmiotów aniżeli wskazane w ust.
1 powyżej.
§ 6.
Odpowiedzialność
1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych Osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych
Osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Przetwarzającego Danych Osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u
Przetwarzającego Danych Osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny upoważniony przepisami powszechnie
obowiązującego prawa organ nadzorujący ochronę danych osobowych, chyba że będzie to sprzeczne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz/lub decyzją/postanowieniem określonego uprawnionego
organu. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania przez
Powierzającego.
3. Każda ze Stron niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie swojej części
zobowiązań z niej wynikających.
§ 7.
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji jakich zasięgnęły w trakcie
trwania niniejszej Umowy oraz w związku z jej realizacją. Obowiązek opisany zdaniem poprzednim odnosi się
w szczególności do Danych Osobowych.
2. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych danych i informacji w związku z
realizacją Umowy, w celach innych niż określone w niniejszej Umowie.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji dotyczących drugiej Strony
lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdą się w jej posiadaniu w związku
z realizacją niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie obejmuje również informacje pozyskane przez Strony
w trakcie negocjacji mających na celu zawarcie niniejszej Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że
podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
c) które są powszechnie znane i dostępne,
d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem
uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy,
e) na udostępnienie których Strona uzyskała zgodę drugiej Strony.
5. W przypadku, gdy dana Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji
państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z
przepisów prawa, wówczas ta Strona zobowiązuje niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę,
chyba że co innego będzie wynikać z treści nakazu sądu lub organu administracji państwowej. Jednocześnie
Strona, która jest zobowiązana przekazać informacje zobowiązana jest poinformować odbiorcę informacji lub
materiałów o ich poufnym charakterze.
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
§ 8.
Obowiązywanie umowy
1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony – na czas trwania umowy, o której mowa w § 1
powyżej.
2. Powierzający ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Przetwarzający:
a) wykorzystał Dane Osobowe w sposób niezgodny z Umową,
b) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania Danych Osobowych w nieprzekraczalnym terminie 3 dni,
licząc od dnia otrzymania przez Przetwarzającego informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Danych
Osobowych,
c) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy.
3. Przetwarzający może rozwiązać niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Powierzającego postanowień niniejszej umowy
oraz/lub postanowień umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
4. Po zakończeniu/rozwiązaniu niniejszej umowy, Przetwarzający usunie wszystkie Dane Osobowe
zgodnie z § 3 ust. 5 powyżej.
§ 9.
Prawo do kontroli
1. Powierzający Dane Osobowe, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych Danych
Osobowych spełniają postanowienia umowy. Kontrola realizowana może być wyłącznie przez upoważnionego
przedstawiciela Powierzającego, za uprzednim 14 dniowym zawiadomieniem, pod rygorem odmowy
przeprowadzenia kontroli przez Przetwarzającego. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzednim może być
prowadzona nie częściej niż raz w roku.
2. Powierzający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego tj. od
poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8.00 a
17.00.
3. Osoba przeprowadzająca kontrolę w imieniu Powierzającego winna być zaopatrzona w imienne
upoważnienie uprawniające do przeprowadzenia kontroli w imieniu Powierzającego, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Powierzającego, jak również w ważny dokument potwierdzający
tożsamość, pod rygorem odmowy przeprowadzenia kontroli przez Przetwarzającego.
4. Powierzający zobowiązuje się sporządzić protokół z każdej przeprowadzonej kontroli i przekazać jego
odpis Przetwarzającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia jego sporządzenia. W
przypadku jeżeli Powierzający nie przekaże Przetwarzającemu protokołu z kontroli, we wskazanym powyżej
terminie, wówczas Przetwarzającemu ma prawo odmówić przeprowadzania kolejnych kontroli ze strony
Powierzającego.
Digitree Group S.A. | SAREsystem należy do Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN
sare.pl
5. Na potrzeby kontroli Przetwarzający udostępni Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do wszystkich spraw nie ujętych w umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w
razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Przetwarzającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
5. Niniejsza umowa zawarta została w związku z korzystaniem przez Powierzającego z Systemu SARE
on-line oraz akceptacją Regulaminu korzystania z Systemu SARE on-line.
………………………. ………………………
Powierzający Przetwarzający