Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Digitree Group S.A. z siedzibą przy ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik, NIP 6422884378, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369700, e-mail: iod@digitree.pl

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

   W tym celu będziemy je przetwarzać przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

  2. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości co do danych osobowych zawartych w dokumentacji podatkowej lub księgowej (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

   W tym celu będziemy je przetwarzać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości co do danych osobowych zawartych w dokumentacji podatkowej lub księgowej.

  3. realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie udzielonych zgód (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   W tym celu będziemy je przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie udzielonych zgód.

  4. realizacji komunikacji (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

   Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu komunikowania się z Tobą).

   W tym celu będziemy je przetwarzać Przez okres prowadzonej komunikacji a potem przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

  5. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

   Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami, a także dochodzenie należności).

   W tym celu będziemy je przetwarzać Przez okres zabezpieczenia

   ewentualnych roszczeń.

 4. Masz możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania.

  Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

  Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas.

 5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji

  międzynarodowych.

 6. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania

  decyzji w tym profilowania.

 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, usługi związane z ochroną danych osobowych;

  • operatorzy pocztowi i kurierzy;

  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

  • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;

  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie

  przepisów prawa.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

  1. zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy.

   Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i należytego

   wykonania umowy.

  2. realizacji działań marketingowych;

   Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celu marketingowego.

  3. realizacji komunikacji;

   Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania z Tobą

   dialogu.

 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@digitree.pl

Chcę newsletter

Nie przegap nowości, porad, wartościowych e-booków
i interesujących case studies

Nasz newsletter to nie spam. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wysyłką Newsletteru jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200 Rybnik, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności.