Filtr zaawansowany – zastosowanie skryptów wyniki wysyłek oraz kampanii

A. Tworzenie kampanii

Kampanię stworzyć można na dwa sposoby: za pomocą już istniejących wysyłek lub podczas planowania wysyłki nowej wiadomości .

Tworzenie kampanii z już istniejących wiadomości.

W celu stworzenia kampanii z menu wybieramy Raporty > Kampanie

Stworzenie kampanii polega na zgrupowaniu istniejących wysyłek w jedną całość (kampanię). Aby połączyć wysyłki w kampanię, należy chwycić wybraną wysyłkę i upuścić na inną, gdy kolor niebieski zmieni się na zielony. Sytuacja przedstawiona jest na kolejnych rysunkach.

Efektem upuszczenia wysyłki 4 na wysyłkę 2 jest kampania przedstawiona poniżej:

W celu nadania nazwy dla kampanii klikamy dwa razy w aktualną nazwę – uaktywni się tryb edycji. Po wprowadzeniu nowej nazwy, wystarczy kliknąć ENTER a nowa nazwa zostanie zatwierdzona.

Tworzenie kampanii podczas planowania wysyłki

Kampanię można również stworzyć w 3 kroku wysyłania. Na samym dole strony, znajduje się sekcja Kampanie dająca możliwość zarządzania kampaniami. Po zaznaczeniu checboxa Dodaj wysyłkę do kampanii, rozwijają się dodatkowe opcje: do nowej lub do istniejącej.


Po wybraniu opcji dodaj do nowej, w polu nazwa kampanii wpisujemy nazwę kampanii np. „Newsletter specjalny”

Opcja dodaj do istniejącej pozwala na dopisanie wysyłki do już istniejącej kampanii (np. tej utworzonej za pomocą pierwszego sposobu)

B. Zastosowanie zaawansowanych filtrów

Aby dokonać wysyłki, uwarunkowanej od wyników wybranej kampanii e-mail stworzyć należy filtr oparty na SAREscripcie dostępny w 3 kroku wysyłki. W tym celu zaznaczamy opcję użyj SAREscript oraz klikamy w dodaj nowy filtr zaawansowany

Po kliknięciu pojawia się edytor SAREscriptu. Wśród dostępnych skryptów wybrać należy odpowiedni skrypt.

 

Wybór adresów, które otworzyły wiadomość w danej kampanii

By dokonać wyboru adresów osób, które otworzyły wiadomość w danej kampanii, wybieramy skrypt wyniki kampanii. W nowym oknie klikamy w drugą zakładkę – Otwarte. Określając odpowiednie parametry, stworzony zostanie filtr, który wybiera adresy osób, które otworzyły wiadomość w danej kampanii. W celu utworzenia tego filtru, w pierwszym polu (Adresat otworzył którąkolwiek wiadomość w kampanii) wybieramy opcję Tak a w polu Kampania wybieramy kampanię, której filtr ma dotyczyć. Na poniższym rysunku, przedstawiona została konfiguracja filtra, która spowoduje wybranie adresów osób, które otworzyły wiadomości w kampanii [4] Newslettery SARE.

Po kliknięciu w przycisk ok wygenerowany zostanie kod skryptu. Możemy dokonać jego edycji lub zaakceptować w obecnej formie (edycję zaleca się jedynie po zapoznaniu z dokumentacją SAREscriptu). By dokonać filtrowania nowym filtrem, konieczne jest nadanie mu nazwy (na dole strony) oraz kliknięcie w Dodaj filtr.

Nowo dodany filtr możemy „przetestować”, zaznaczamy przycisk w kolumnie Używaj (obok nazwy skryptu) oraz klikamy w testuj filtry (przycisk znajduje się pod listą filtrów).


Wybór adresów, które kliknęły w linki w danej kampanii

Aby dokonać wysyłki tylko dla osób, które kliknęły w linki w danej kampanii wybieramy trzecią zakładkę – kliknięte.

Określając odpowiednie parametry, stworzony zostanie filtr, który wybierze osoby, które kliknęły w jakikolwiek link w danej kampanii. W celu utworzenia tego filtru, w pierwszym polu (Adresat kliknął którąkolwiek wiadomość w kampanii) wybieramy opcję Tak natomiast w polu Kampania, wybieramy nazwę kampanii, której filtr ma dotyczyć. Na poniższym rysunku, przedstawiona została konfiguracja filtra, która spowoduje wybranie adresów osób, które klikały w linki w kampanii [67] Newslettey SARE.

Po kliknięciu w przycisk ok wygenerowany zostanie kod skryptu. Możemy dokonać jego edycji lub zaakceptować w obecnej formie (edycję zaleca się jedynie po zapoznaniu z dokumentacją SAREscriptu). By dokonać filtrowania nowym filtrem, konieczne jest nadanie mu nazwy (na dole strony) oraz kliknięcie w Dodaj filtr.

Nowo dodany filtr możemy „przetestować”. Zaznaczamy przycisk obok nazwy skryptu oraz klikamy w testuj filtry (przycisk znajduje się pod listą filtrów).

Wybór adresów które otworzyły daną wiadomość

By dokonać wysyłki tylko dla osób, które otworzyły konkretną wiadomość, stworzyć należy filtr zaawansowany oparty na SAREscripcie. Wśród dostępnych skryptów wybieramy skrypt: wyniki wysyłek. W nowym oknie klikamy drugą zakładkę – otwarte. Określając odpowiednie parametry, stworzony zostanie filtr, który wybierze adresy osób, które otworzyły daną wiadomość. By uaktywnić ten filtr, w pierwszym polu (Adresat otworzył wiadomość) wybieramy opcję

Tak natomiast w polu Wiadomość: nazwę wiadomości, której filtr ma dotyczyć. Na poniższym rysunku, przedstawiona została konfiguracja filtra, która spowoduje wybranie adresów osób, które otworzyły wiadomość [809] Newsletter SARE grudzień 2011.

Po kliknięciu w przycisk ok wygenerowany zostanie kod skryptu. Możemy dokonać jego edycji lub zaakceptować w obecnej formie (edycję zaleca się jedynie po zapoznaniu z dokumentacją SAREscriptu). By dokonać filtrowania nowym filtrem, konieczne jest nadanie mu nazwy (na dole strony) oraz kliknięci w Dodaj filtr.

Ostatnim krokiem jest dokonanie testu filtra. Zaznaczamy nowoutworzony filtr i wybieramy przycisk testuj filtry (przycisk znajduje się pod listą filtrów).

Wybór adresów, które kliknęły w linki w danej wiadomość

By dokonać wysyłki tylko dla osób, które kliknęły w konkretny link w danej wiadomości, wybieramy trzecią zakładkę – kliknięte. Określając odpowiednie parametry, stworzony zostanie filtr, który wybierze osoby, które kliknęły w konkretny link w wiadomość. By uaktywnić ten filtr, wybieramy w pierwszym polu (Adresat kliknął w wiadomość) opcję

Tak natomiast w polu Wiadomość: wybrać tą wiadomość, której filtr ma dotyczyć. Określić należy również link, w który odbiorca miał kliknąć. Na poniższym rysunku, przedstawiona została konfiguracja filtra, która spowoduje wybranie adresów osób, które kliknęły w link http://www.sare.pl w wiadomości [809] Newsletter SARE grudzień 2011.

Po kliknięciu w przycisk ok wygenerowany zostanie kod skryptu. Możemy dokonać jego edycji lub zaakceptować w obecnej formie (edycję zaleca się jedynie po zapoznaniu z dokumentacją SAREscriptu). By dokonać filtrowania nowym filtrem, konieczne jest nadanie mu nazwy (na dole strony) oraz kliknięciu w Dodaj filtr.

Ostatnim krokiem jest dokonanie testu filtra. Zaznaczamy nowoutworzony filtr i wybieramy przycisk testuj filtry (przycisk znajduje się pod listą filtrów).

C. Inne możliwości zaawansowanych filtrów

Na podstawie opisu powyższych filtrów, stworzyć możemy filtry odpowiadające za zdarzenia przeciwne. W opisie filtrów, zawsze wybierana była opcja, polegająca na dokonaniu czynności (kliknięcie, otwarcie). SAREscript pozwala również na wybór adresów, które nie dokonały danej czynności. By dokonać takiego filtrowania, wykonać należy jedynie drobną zmianę podczas tworzenia filtru. Zamiast opcji tak wybieramy nie, dzięki czemu filtr będzie działał w przeciwny sposób (wybór adresów, które nie kliknęły, nie otworzyły).