Generator formularzy – kodu modułu do subskrypcji na www

Wstawienie modułu subskrypcji na stronie WWW polega na wygenerowaniu przy zaznaczaniu odpowiednich parametrów, a następnie dodaniu do strony WWW kodu HTML. Wygenerowanie kodu odbywa się w module Preferencje -> generator formularzy.

Krok 1 – Przygotowanie interfejsu

Ta część służy do „podpięcia” modułu do subskrypcji ze strony WWW w celu zbierania adresów do bazy w SARE. Każdy interfejs jest obsługiwany osobno przez system, dzięki czemu można je wykorzystać do zbierania adresów z kilku różnych stron (np. do zbierania danych z różnych wersji językowych serwisu, zapewniając wyświetlanie komunikatów w odpowiednich językach).

Przygotowując nowy interfejs należy wybrać jego numer oraz wpisać jego nazwę w tabeli „Opis interfejsu”, a następnie kliknąć „Aktualizuj”.

Krok 2 – Generowanie kodu

Dzięki generatorowi możliwe jest uzyskanie formularza HTML, służącego do zbierania adresów e-mail. Formularz taki umieszcza się na stronie HTML, na której ma być możliwość zapisywania się użytkowników do bazy.

Przed wygenerowaniem formularza HTML należy ustawić kilka parametrów:

 • numer interfejsu, jakiego ma dotyczyć formularz (nie wybierając żadnego, zastosowany będzie interfejs domyślny)
 • kodowanie polskich znaków ISO-8859-2; UTF-8 dla znaków międzynarodowych. Kodowanie to powinno być zgodne z kodowanie strony, gdzie będzie umieszczony formularz.
 • grupę, do której użytkownik zostanie dopisany (istnieje możliwość dopisania użytkownika do kilku grup jednocześnie – w tym celu należy w polu „Grupa” zaznaczyć wybrane grupy z klawiszem Ctrl)
 • listę cech, które użytkownik będzie miał możliwość zdefiniować podczas zapisywania się do bazy (lista cech może być pusta)

Po ustaleniu wszystkich parametrów, można wygenerować formularz HTML. W tym celu należy kliknąć przycisk „Generuj kod HTML”. Wygenerowany kod pojawi się w okienku poniżej przycisku. Wygenerowany kod HTML należy umieścić na stronie WWW, z której będzie następowało zapisywanie się klientów do bazy adresów e-mail.

Krok 3 – Ustawienie komunikatów subskrypcji

Komunikaty subskrypcji stanowią składnik scenariuszy akcji. Są to dowolne informacje w postaci HTML lub tekstowej, które automatycznie zostaną wyświetlone lub wysyłane internaucie po wykonaniu przez niego określonej czynności, takiej jak: dopisanie adresu poprzez stronę www, potwierdzenie dopisania adresu e-mail, automatyczne wypisanie z poziomu maila.

3.1. Wyróżniamy trzy rodzaje obiektów

 • mail administracyjny TXT – najczęściej jest nim mail z prośbą o potwierdzenie dopisania się do bazy
 • obiekt HTML/TXT – dowolna strona HTML stworzona i umieszczona w SARE lub dowolny e-mail (w wersji HTML lub TXT), może to również być aktualny newsletter
 • przekierowanie – adres URL (link do strony znajdującej się „poza” SARE)

Wszystkie zdefiniowane obiekty wyświetlane są w tabeli.

Tworzone w tej części obiekty stanowią składnik scenariuszy tworzonych w dziale preferencje. Program SARE zawiera kilka standardowych obiektów, takich jak np. e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

3.2. Opis kolumn

 • Identyfikator obiektu – unikalny identyfikator obiektu, pierwsze dwie litery oznaczają rodzaj obiektu, zaś trzy kolejne cyfry to numer obiektu (MA – mail administracyjny, ME – HTML/TXT , RE – przekierowanie)
 • Tytuł obiektu – temat (subject) e-maila lub tytuł strony www
 • Opis obiektu – objaśnienie lub komentarz wskazujący, co dany obiekt zawiera, np. w skrócie użytkownik opisuje, jaka jest treść maila czy newslettera
 • Typ obiektu – informacja, czy jest to obiekt HTML, czy TXT
 • Ostatnia modyfikacja obiektu – data ostatniej zmiany w obiekcie
 • Scenariusz – informacja o scenariuszu, do którego przypisany jest obiekt – jeden obiekt może być przypisany do kilku scenariuszy
 • Kodowanie podczas wysyłania – rodzaj kodowania, jaki użytkownik wybrał do obsługi obiektu (istotne jedynie jeżeli obiekt będzie wysyłany jako e-mail).
 • Edytuj obiekt – możliwość dokonywania zmian w istniejących obiektach

3.3. Dodawanie nowych obiektów

Aby dodać nowy obiekt, należy wybrać w menu głównym zakładkę obiekty specjalne. Następnie użytkownik wybiera obiekt (TXT/HTML, mail administracyjny, przekierowanie) z listy znajdującej się nad tabelą „dodaj nowy obiekt”. Czynność należy potwierdzić , klikając przycisk „utwórz”.

Opis formularza do stworzenia obiektu typu: mail administracyjny – TXT

 • opis obiektu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany obiekt dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • tytuł strony/temat maila – użytkownik wpisuje temat e-maila lub tytuł strony www
 • kodowanie obiektu – użytkownik wybiera rodzaj kodowania (jw.)
 • treść maila administracyjnego – TXT – użytkownik wpisuje tylko tekst e-maila

Opis formularza do stworzenia obiektu typu: HTML/TXT

 • opis obiektu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany obiekt dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • tytuł strony/temat maila – użytkownik wpisuje temat maila lub tytuł strony www
 • kodowanie obiektu – użytkownik wybiera rodzaj kodowania (jw.)
 • treść obiektu – w tym przypadku użytkownik ma do wyboru stworzenie maila lub strony w wersji HTML, lub stworzenie maila tekstowego

UWAGA! Komunikatem subskrypcji może być dowolna wiadomość html lub txt, zapisana w części Mailing -> robocze, a następnie zapisana jako komunikat subskrypcji (Utwórz komunikat subskrypcji).

Opis formularza do stworzenia obiektu typu: przekierowanie

 • opis obiektu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany obiekt dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • URL przekierowania – użytkownik wpisuje adres URL strony znajdującej się „poza” SARE, na którą nastąpi przekierowanie

Krok 4 – Ustawienie scenariuszy subskrypcji

W tej części systemu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mają nastąpić po trzech zdarzeniach związanych z obsługą adresu e-mail. Zdarzeniami tymi są:

 • dopisanie adresu poprzez stronę www
 • błędne dane przy dopisaniu
 • adres istnieje już w bazie
 • potwierdzenie dopisania adresu e-mail
 • automatyczne wypisanie z poziomu maila
 • wypisanie z badaniem przyczyny

Akcjami/czynnościami tymi mogą być:

 • wysłanie maila administracyjnego
 • przekierowanie na stronę www
 • wyświetlenie obiektu HTML/TXT (strony WWW)

Każdy ze scenariuszy pisany jest dla określonego interfejsu. Interfejs to nic innego jak formularz na stronie www, z którego internauta dopisuje się do bazy adresów e-mail. Dla każdego interfejsu powinny być stworzone przynajmniej trzy, wyboldowane powyżej scenariusze obsługujące ww. trzy zdarzenia.

UWAGA! Dla każdego z interfejsów można ustawić inne scenariusze, jednak w przypadku potwierdzenia dopisania adresu e-mail oraz automatycznego wypisania z poziomu maila, brak jest możliwości rozróżnienia ze względu na interfejs, ponieważ przy tych akcjach nie ma czegoś takiego jak interfejs.

Program SARE udostępnia użytkownikowi kilka gotowych scenariuszy. Stworzone one zostały dla tzw. interfejsów domyślnych. W przypadku kiedy użytkownik nie utworzy swoich scenariuszy, program będzie korzystał ze scenariuszy domyślnych.

 • scenariusz dla zdarzenia – dopisanie adresu poprzez stronę wwwW tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności nastąpią w momencie, kiedy internauta wpisze swój adres e-mail na listę subskrypcyjną. Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:
   • wyświetlenie obiektu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE (tworzy się go w części obiekty specjalne jako „HTML/txt”, tak jak normalny newsletter), który zostanie wyświetlony jak zwykła strona WWW
   • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby dopisującej się na stronę, w miejsce gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty specjalne jako „przekierowanie”)
   • wysłanie maila administracyjnego – TXT – (akcja obligatoryjna). E-mail ten zawiera prośbę o potwierdzenie dopisania adresu do bazy i wysyłany jest WYŁĄCZNIE w wersji tekstowej, ponieważ musi zostać poprawnie odebrany przez każdy program pocztowy oraz system operacyjny. Nie powinien być zbyt „ciężki”, aby nie powodować dodatkowego zdenerwowania osoby, która w rzeczywistości nie jest zainteresowana zapisaniem się na listę subskrybentów (np. pomyłka zapisującego się), a otrzymałaby przesyłkę ewidentnie wyglądającą jak spam.

 

 • scenariusz dla zdarzenia – potwierdzenie dopisania adresu e-mailW tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności nastąpią w momencie, kiedy internauta wpisze swój adres e-mail na listę subskrypcyjną. Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:
  • wyświetlenie obiektu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE (tworzy się go w części obiekty specjalne jako „HTML/txt”, tak jak normalny newsletter), który zostanie wyświetlony jak zwykła strona WWW
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby dopisującej się na stronę, w miejsce gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty specjalne jako „przekierowanie”)
  • wysłanie maila administracyjnego – TXT – (akcja obligatoryjna). E-mail ten zawiera prośbę o potwierdzenie dopisania adresu do bazy i wysyłany jest WYŁĄCZNIE w wersji tekstowej, ponieważ musi zostać poprawnie odebrany przez każdy program pocztowy oraz system operacyjny. Nie powinien być zbyt „ciężki”, aby nie powodować dodatkowego zdenerwowania osoby, która w rzeczywistości nie jest zainteresowana zapisaniem się na listę subskrybentów (np. pomyłka zapisującego się), a otrzymałaby przesyłkę ewidentnie wyglądającą jak spam.
 • scenariusz dla zdarzenia – potwierdzenie dopisania adresu e-mail
  W tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mogą wystąpić w momencie, kiedy internauta potwierdzi rejestrację (kliknie w specjalny link znajdujący się w e-mailu administracyjnym, zawierającym prośbę o potwierdzenie dopisania się do listy mailingowej). Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:
  • wysłanie maila – wysłanie dowolnego maila w wersji HTML lub TXT (może to być newsletter, e-kartka itp.)
  • wyświetlenie obiektu HTML/TXT – może nią być strona znajdująca się w SARE (tworzy się ją w części obiekty specjalne, tak jak normalny newsletter)
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby dopisującej się na stronę, gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako „przekierowanie”)
 • scenariusz dla zdarzenia – automatyczne wypisanie
  W tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mogą wystąpić w momencie, kiedy internauta wypisze się z listy mailingowej (kliknie w tzw. „remove link” w stopce newslettera). Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:

  • wysłanie maila – wysłanie dowolnego newslettera w wersji HTML lub TXT (może to być newsletter, e-kartka itp.). Działanie to nie jest jednak wskazane, gdyż internauta wypisując się z listy mailingowej, daje tym samym użytkownikowi SARE do zrozumienia, że nie chce od danego nadawcy otrzymywać już więcej żadnych e-maili
  • wyświetlenie obiektu HTML/TXT – może nim być strona znajdująca się w SARE (tworzy się ją w części obiekty specjalne, tak jak normalny newsletter)
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby wypisującej się ze strony, gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako „przekierowanie”)

Definiowanie scenariuszy

UWAGA! Przed przystąpieniem do stworzenia scenariusza należy określić jego elementy: zdarzenie, którego dotyczy, interfejs, akcję, rodzaj obiektu. Ostatni element, czyli obiekt, użytkownik tworzy w części Komunikaty subskrypcji.

Aby stworzyć nowy scenariusz, należy wybrać w menu głównym zakładkę scenariusze akcji i kliknąć w link „nowy scenariusz”. Po wybraniu rodzaju zdarzenia należy wybrać rodzaj interfejsu (np. interfejs 1 to wersja polska strony www, interfejs 2 – wersja angielska strony www) oraz rodzaj akcji, która ma nastąpić po określonym zdarzeniu. Następnie użytkownik wybiera obiekt, który ma zostać wysłany lub wyświetlony. Scenariusz zapisuje się, klikając „zapisz”.

 

WSKAZÓWKA! Dla każdego zdarzenia można stworzyć kilka scenariuszy.Jak możemy Ci pomóc?